Základní informace

Vytvořeno: 18. 1. 2009 Poslední aktualizace: 18. 1. 2009

Organizace zdravotnictví a poskytování zdravotní péče je na základě Smlouvy o fungování Evropské unie plně v kompetenci členských států. I přesto zůstává v oblasti veřejného zdraví prostor pro společné aktivity na unijní úrovni, a to především v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů.


2. akční program Společenství v oblasti zdraví pro období 2008 – 2013 představuje hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů Evropského společenství v oblasti veřejného zdraví. Je financován přímo z rozpočtu EU. Má vést ke zlepšení ochrany zdraví občanů, podpoře zdravého životního stylu a šíření informací o zdraví a zdravém životním stylu. Navazuje na první program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003-2008), který již financoval přes 300 projektů a dalších akcí.


Program byl přijat prostřednictvím rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007 a vztahuje se na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013.  Celkem byla pro toto období vyčleněna částka 321,5 mil EUR.


Je součástí širší unijní strategie v oblasti veřejného zdraví, a to tzv. Strategie EU v oblasti zdraví, jejímž cílem je zasadit politiku EU v oblasti zdraví do jednotného strategického rámce, dát jí určitý směr a definovat priority. Strategie má iniciovat či podpořit společnou spolupráci členských států tam, kde je vhodnější či dokonce nezbytná spolupráce na úrovni Společenství.


2. akční program Společenství má uskutečňovat především  tyto cíle:
  • zlepšovat ochranu zdraví občanů, tj. chránit občany před zdravotními hrozbami např. rozvíjením strategií a mechanizmů pro prevenci a jejich podporu. Aktivity v rámci tohoto cíle mají podpořit bezpečnost občanů, zlepšit prevenci závažných onemocnění a přispět ke snížení jejich výskytu.


  • podporovat zdraví, včetně snižování zdravotních nerovností, tj. podporovat zdravější způsob života jako zdravá životospráva, omezování spotřeby tabáku a alkoholu a vyvarování se drog.  Aktivity v rámci tohoto cíle mají vést ke snižování zdravotních nerovností a klást důraz na zdravotní faktory vedoucí k omezení závažných onemocnění, úrazů a zranění.


  • vypracovávat a šířit informace a znalosti v oblasti zdraví, tj. podporovat vzájemnou výměnu znalostí a osvědčených postupů, shromažďování informací o zdraví, jejich analýzu a především pak šíření těchto informací. Mezi důležitá témata tohoto cíle patří také dětské nebo vzácné nemoci.

Program je prováděn na základě každoročního pracovního plánu stanovujícího priority, akce a finanční alokace. Navrhované akce by měly mít evropskou přidanou hodnotu, a zároveň doplňovat národní politiky členských států. V praxi to znamená, že by se jich měly účastnit aktéři z různých zemí a jejich výsledky by mělo být možné aplikovat i v dalších evropských zemích a regionech.


Do programu se mohou zapojit všechny členské státy EU, země ESVO/EHP (Evropského sdružení volného obchodu, které se účastní Evropského hospodářského prostoru), kandidátské země nebo země přistupující do EU, země západního Balkánu a země zapojené do Evropské politiky sousedství.


Za účelem zvýšení úspěšnosti a účinnosti navrhovaných akcí zahrnuje program i spolupráci s mezinárodními organizacemi jako je např. Světová zdravotnická organizace, Rada Evropy a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.


V úzké spolupráci se členskými státy je realizací programu pověřena Evropská komise, resp. její Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (Executive Agency for Health and Consumers, EAHC).


Tato agentura se sídlem v Lucemburku spravuje rozpočet, vybírá konkrétní projekty, kontroluje jejich realizaci a poskytuje programu nezbytnou podporu ve formě koordinace činnosti pracovních skupin, zpracovávání analytických studií nebo organizace seminářů a konferencí.


Nedílnou součástí programu je pravidelný proces sledování a hodnocení a to včetně nezávislých externích hodnocení, která mají měřit dopad akcí a prokazovat jejich přínos pro obecné cíle programu.


Z historie komunitárního programu v oblasti zdraví:


První strategický dokument usilující o rozvoj společných aktivit členských států EU v této oblasti předložila Evropská komise již v roce 1993. Jednalo se o Sdělení k vytvoření rámce pro činnosti EU v oblasti veřejného zdraví. Na základě této iniciativy vzniklo několik konkrétních programů na podporu společné akce např. v oblasti monitoringu zdraví, vzácných onemocnění či boje proti rakovině nebo drogové závislosti.


V roce 2002 Rada na návrh Evropské komise přijala rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září program Společenství v oblasti veřejného zdraví pro období 2003 – 2008. Jednalo se o první integrovaný přístup na komunitární úrovni, který měl doplňovat národní politiky ochrany veřejného zdraví.  


Na tento první program pak v roce 2008 navázal výše uvedený 2. akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví pro období 2008 – 2013.