Žádost o informace ze dne 8. 8. 2021

Vytvořeno: 23. 3. 2022 Poslední aktualizace: 25. 3. 2022
 • Kdo je autorem uvedených informací, kdy byly dané informace vytvořené a kdy byly zveřejněné.
  1. Metodický výklad k vyhlášce č. 428/2020 Sb. (dále jen „Úhradová vyhláška 2021“) a vyhlášce č. 305/2020 Sb. (dále jen „Kompenzační vyhláška 2020“) v souvislosti s COVID-19
  2. Zejména pasáže uvedeného Metodického výkladu:
  a) „ c) Výklad ustanovení v příloze č. 1 části A) bodu 2.4 kompenzační vyhlášky 2020 „U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientů pro rok 2020) (dále jen „Klasifikace“), se navyšuje úhrada poskytovateli o 2 331 Kč za každý vykázaný ošetřovací den, s výjimkou ošetřovacích dnů č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, za které se úhrada navyšuje o 59 064 Kč. Toto navýšení úhrady se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 6 a je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19.“ Pro rok 2020 je třeba interval nároku na navýšení úhrady za ošetřovací dny chápat jako délkou neomezený, ale začínající testem prokazujícím přítomnost nemoci COVID-19 a trvající po dobu pobytu pacienta v Covid zóně, kde jsou dodržována veškerá protiinfekční pravidla2 . Navýšení úhrady se nevztahuje na ošetřovací dny vykázané před provedením pozitivního testu na COVID-19, jelikož v tomto období poskytovateli na daného pacienta nevznikaly zvýšené náklady související s COVID-19.“
  b) „b) Výklad ustanovení v příloze č. 1 části A) bodu 2.4 úhradové vyhlášky 2021 „U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientů pro rok 2021) (dále jen „Klasifikace“), u kterých byl vykázán výkon č. 55227 podle seznamu výkonů nebo některý z DRG markerů č. 90901 až 90907 podle Klasifikace, se úhrada poskytovateli navyšuje za každý vykázaný ošetřovací den (dále jen „OD“) č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů o 59 064 Kč. U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace, u kterých není splněna podmínka dle věty první, se úhrada poskytovateli navyšuje za každý vykázaný OD č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů o 39 967 Kč. Toto navýšení úhrady se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 6 a je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19.“ Onemocnění COVID-19 má dle současných poznatků1 dobu infekčnosti 10 dní u pacientů s lehkým nebo středním průběhem onemocnění a 20 dní u pacientů s těžkým průběhem onemocnění zpravidla u pacientů na JIP nebo ARO. Pouze po tuto dobu existují zvýšené náklady na péči o tyto pacienty (spotřeba osobních ochranných pomůcek; odměny a příplatky personálu, který se stará o COVID-19 pozitivní hospitalizované pacienty) a po skončení infekčnosti je možné k pacientům s onemocněním“
  3. Souboru otázek FAQ-casto-kladene-otazky-1 Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19
  4. Zejména část: „6. Jsem zdravotník, který pečoval o hospitalizované COVID-19 pozitivní pacienty v nemocnici, na jakou odměnu mám nárok?
  Z dotačního programu MZ ČR máte nárok na 25 000 Kč za 1 měsíc při úvazku 1,0. Při nižším úvazku zaměstnance se odměna poměrně krátí. Při vyšším úvazku nesmí odměna přesáhnout 25 000 Kč za 1 měsíc. Dále ve vyhlášce č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (tzv. kompenzační vyhláška) jsou alokovány další finanční prostředky na odměny za péči o COVID-19 pozitivní pacienty. Zde je alokováno 500 Kč za každou hodinu péče o hospitalizovaného pacienta s prokázanou nákazou COVID-19 s těžkým průběhem na JIP, ÚPV atd. a 200 Kč za hodinu péče o hospitalizovaného pacienta s prokázanou nákazou COVID-19 na standardním lůžku.“

Přílohy

Typ souboru: pdf
845.pdf (227,39 KB)