Záchyt v Praze – Podolí, ze dne 28.9.2011

Vytvořeno: 30. 9. 2011 Poslední aktualizace: 30. 9. 2011
Dne 28.9. ve večerních hodinách nahlásil občan policii ČR, že před vstupem na dětské hřiště v Praze 4, Sinkulově ulici je zvýšená radioaktivita. Aktivací integrovaného záchranného systému se na místo dostavila Policie ČR a HZS. Zvýšení radioaktivity bylo potvrzeno a po dohodě s krizovým štábem SÚJB na místo dorazila Mobilní skupina SÚRO, která proměřila radiační situaci a navrhla nezbytná opatření (místo bylo ohraničeno a zabezpečeno – byla vytyčena „nebezpečná“ zóna, místo výskytu zvýšené radioaktivity bylo po noční dobu ze den 28. 9. do 29.9. střeženo policií ČR).
Z dosavadních měření vyplývá, že hodnoty dávkového příkonu v místě zvýšené radioaktivity se pohybují v rozmezí 0,5-1mSv/h.
Tyto hodnoty lze však naměřit pouze na malém prostoru, který je zabezpečen a vymezen, se vzdáleností od tohoto místa hodnoty výrazně klesají a jsou na úrovni, která nijak neohrožuje zdraví lidí.
 

Pro vyhodnocení možných dopadů této zvýšené radioaktivity na zdraví občanů je nejdříve naprosto nezbytné nalézt zdroj, který ji způsobuje a primární snahou je zamezit dalšímu úniku radioaktivity nebo působení ionizujícího záření. Poté bude moci být analyzováno jak dlouho se zdroj na daném místě vyskytoval a jak mohl působit na osoby pohybující se v jeho blízkosti. Je na místě zde uvést, že hodnoty limitů ozáření, které jsou pro obyvatele stanoveny na úrovni 1mSv /rok, jsou stanoveny pro situace, kdy se plánuje záměrné použití zdroje ionizujícího záření a víme, že je lze za normálních okolností na tuto nízkou úroveň regulovat. Tyto hodnoty jsou tedy stanoveny velmi konzervativně a ani jejich několikanásobné překročení neznamená jakékoliv akutní nebezpečí pro lidské zdraví. V případech, jako je tento, kdy se někde vyskytne neočekávaně zdroj záření ( jedná se o mimořádnou situaci), je prováděna zpětně (retrospektivně) analýza nastalé situace, limity nelze aplikovat, a hodnotí se skutečné dopady a realizované dávky. Až potom je možno něco říci o možných účincích a realizovat konkrétní opatření.

V časných ranních hodinách dne 29.9. na místo opět přijela Mobilní skupina, která provede další měření, určí zdroj radioaktivity, dle výsledků zjištění navrhne další opatření, která budou konzultována se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

29.9. po poledni byl pomocí specializované firmy odhalen, vyzvednut a zajištěn zdroj zvýšené radiace. Jednalo se o váleček obsahující zářič 226Ra. Tento zdroj byl převezen do specializované laboratoře, kde bude podrobněji zkoumán. Jelikož se jedná o tzv „uzavřený zdroj“, jeho odstraněním/odvezením zvýšená radioaktivita klesla na přirozené pozadí.

 

V laboratoři ÚJV Řež se zjistilo, že dávkový příkon kontaktně přímo na válečku je asi 150 mSv/h, v 1m pak 150 mikro Sv/h, odhad aktivity zatím přepočtený z měření jiných radiových zdrojů (jehel) o známé aktivitě je asi 9,75 GBq ( čti gigabekerelů).

Udělali jsme si první velmi konzervativní scénáře pro odhad dávek, které mohli občané při pobytu na hřišti obdržet – pokud bychom učinili předpoklad, že někdo pobýval cca 1h denně po celý rok ( zahrnujeme i zimní období – což je málo pravděpodobné, ale odpovídá právě konzervatismu odhadu) na nejbližším vhodném místě – což byla lavička v blízkosti místa nálezu ( nepředpokládáme, že by se někdo válel přímo na zemi v blízkosti toho nevábného odpadkového koše) – vychází nám zhruba 3,5 mSv za rok – což je v podstatě dávka obdržená za rok od přírodního pozadí a není důvod k obavám ze závažných zdravotních účinků. I kdyby tato situace trvala po několik let – stále by se jednalo o dávky srovnatelné s dávkami obdrženými např. při jednom CT vyšetření.

Další aktualizované informace můžete sledovat zde http://www.sujb.cz/?c_id=1118