S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky výzvy MGS3 zaměřené na podporu pacientských organizací

Vytvořeno: 20. 12. 2021 Poslední aktualizace: 25. 5. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkovatel malých grantových schémat vyhlásilo v letošním roce otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014-2021 „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací“ (MGS3).

Do této výzvy bylo předloženo celkem 48 žádostí o grant, z toho 11 projektů bylo připraveno ve spolupráci s partnery z Norska nebo Islandu.

Všechny žádosti podané do této výzvy byly posouzeny z hlediska formálních náležitostí
a oprávněnosti. Žádosti, které splnily kritéria formálních náležitostí o oprávněnosti byly následně hodnoceny z hlediska kvality odbornými hodnotiteli. Celkem 31 projektových žádostí obdrželo od odborných hodnotitelů potřebný počet bodů a postoupilo před pětičlennou hodnoticí komisi. Hodnoticí komise doporučila k financování 15 projektů, 5 bylo ponecháno jako rezervní a zbývající projekty nebyly doporučeny k financování. Následná verifikace ze strany Ministerstva financí jako Zprostředkovatele programu Zdraví potvrdila, že hodnoticí proces proběhl transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020.

Dva ze schválených projektů jsou zaměřeny na vznik a rozvoj střešní pacientské organizace, ostatní schválené projekty se zabývají tématem profesionalizace a podpory činnosti konkrétních pacientských organizací.

Seznam žádostí doporučených k financování a rezervních projektů, který byl rovněž schválen poradou vedení Ministerstva zdravotnictví, je uveden v příloze tohoto článku.

Všichni žadatelé budou o výsledcích oficiálně vyrozuměni zprostředkovatelem malého grantového schématu v souladu s pravidly výzvy.

Přílohy