S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k zasílání nominací poskytovatelů zdravotních služeb na udělení Ceny ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví pro rok 2022

Vytvořeno: 25. 7. 2022 Poslední aktualizace: 10. 8. 2022

Ministerstvo zdravotnictví považuje dobrovolnictví ve zdravotnictví za velmi prospěšné a jeho rozvoj jednoznačně podporuje. Váží si poskytovatelů zdravotních služeb, kteří ve svých zdravotnických zařízeních zavedli program dobrovolnictví, a i proto bylo nově rozhodnuto o vzniku ocenění Cena ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí v tomto roce Cenu za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví k příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků. Slavnostní předání ceny se uskuteční dne 22. listopadu 2022 v refektáři budovy starého kláštera Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Součástí slavnostního předání Ceny ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví bude hudební vystoupení harfenistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky. 

Dobrovolnictví v českém zdravotnictví se v posledních dvou desetiletích osvědčilo jako jeden z prvků, který zlepšuje psychosociální situaci pacientů, podporuje interpersonální komunikaci a přispívá ke zlepšení celkové atmosféry zdravotnického zařízení. Dobrovolnická činnost je v současných zdravotnických zařízeních v České republice vnímaná jako velmi přínosná, dobrovolníci pomáhají zdravotníkům v péči o pacienty a umožňují lékařům a sestrám soustředit se na poskytování kvalitní odborné zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví věří, že se bude dobrovolnictví ve zdravotnictví rozšiřovat do dalších zdravotnických zařízení.

Cena za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví se uděluje poskytovateli zdravotních služeb, který poskytuje zdravotní péči ve formě lůžkové péče a má sídlo v České republice. Poskytovatel má zaveden program dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví a tento program si sám organizuje a řídí déle než 5 let a významně se zasloužil o rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví tím, že zejména:

  1. zavedl funkční program dobrovolnictví ve zdravotnictví,
  2. přispěl svými osvětovými akcemi, PR aktivitami k popularizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví,
  3. rozvíjel teoretické a praktické znalosti dobrovolníka či koordinátora dobrovolníků ve zdravotních službách.

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat alespoň dvě ze tří uvedených kritérií pro udělení ceny.

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví tvoří plaketa a finanční částka ve výši 150 000 Kč. V kalendářním roce může být Cena udělena pouze jednou.

Nominace na udělení Ceny ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví mohou v souladu s Nařízením vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví podávat fyzické a právnické osoby. Nominace na udělení ceny se podává na předepsaném tiskopise, který tvoří přílohu č. 1 tohoto článku. K nominaci je nutné uvést údaje o navrhovateli udělení Ceny dle vzoru, který je součástí přílohy č. 2.

Nominace poskytovatelů zdravotních služeb na udělení Ceny ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví za rok 2022 je možné zasílat Ministerstvu zdravotnictví do 15. září 2022, a to v tištěné formě na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 nebo v elektronické formě prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd.

Přílohy