Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 5 s názvem „Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků“

Vytvořeno: 20. 12. 2022 Poslední aktualizace: 24. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 20. prosince 2022 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče.

Předmětem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem „Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků“.

Účelem podpory je po provedené analýze současného stavu předávání a možností získání informací různými subjekty nastavit jednotnou informační platformu včetně propojení se stávajícími registry dat zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb.

Oprávněným žadatelem výzvy je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 28. února 2023.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 5. výzvu.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Individuální konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  Kontaktní osobou je: Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, projektová manažerka, tel.: +420 224 972 673, e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz a npo@mzcr.cz.

Přílohy