Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 10 s názvem „Posílení a rozvoj kapacit simulačních center“

Vytvořeno: 15. 9. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 15. září 2023 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče.

Účelem podpory je zvýšení kapacity stávajících simulačních center, které fungují při lékařských fakultách veřejných vysokých škol. Cílem je umožnit implementaci simulačních kurzů kromě pregraduálního, rovněž v rámci specializačního, postgraduálního, či celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Oprávněnými žadateli jsou veřejné vysoké školy, jejichž organizační součástí jsou lékařské fakulty.

Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 30. listopadu 2023.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 10. výzvu.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, a to emailem, kontaktní e-mail je npo@mzcr.cz.

Přílohy