Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III

Vytvořeno: 14. 2. 2020 Poslední aktualizace: 14. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 14. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 17. dubna 2020. Maximální možná dotace pro jedno Centrum duševního zdraví je stanovena na 14.900.000 Kč.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Vzhledem k tomu, že v současné době není běžné, aby služby, které bude Centrum duševního zdraví poskytovat, zajišťoval jeden subjekt, mohou se do dotačního programu hlásit kromě jednoho subjektu obstarávajícího celý provoz daného Centra duševního zdraví i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory Center duševního zdraví III.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 12. března 2020 v budově ministerstva, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu: monika.mezulianikova@mzcr.cz (v kopii na: cdz3@mzcr.cz).


Upozorňujeme příjemce že ke dni 1. dubna 2020 proběhla aktualizace Metodiky CDZ III a to Přílohy č. 1 výzvy – “Metodika programu podpory Center duševního zdraví III, a přílohy č.1b Metodiky – Formulář Žádost o poskytnutí dotace.

Nejdůležitější aktualizace spočívá v možnosti dodání povinné přílohy – Záznamu o projednání záměru s Krajským úřadem, i v pozdější době, než je podání žádosti o poskytnutí dotace, a to z důvodu možného omezení provozu úřadů v době nouzového stavu.

Ostatní změny se týkají pouze oprav chyb původní Metodiky. Byla provedena úprava požadované výše úvazků u specializací psycholog a psychiatr tak, aby byla zachována logika dodržení stejného nebo vyššího úvazku specializované odbornosti. V tabulce byla chybně uvedena výše úvazku požadovaná pro 7. – 16. měsíc a 17. – 18. měsíc realizace.

Dále bylo uvedené do souladu znění Přílohy č.1 – „Formulář žádost o poskytnutí dotace“ s informacemi uváděnými v kapitole XVI. Metodiky – konkrétně se jedná o konstrukci čísla žádosti o dotaci.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, byla vyhlášena dne 12. února 2020.

 

 

Přílohy:

Výzva k předkládání žádostí

Metodika Programu podpory Center duševního zdraví III

Příloha č. 1 Metodiky – Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 Metodiky – Formulář Zprávy o zahájení pilotního provozu CDZ

Příloha č. 3 Metodiky – Formulář Zprávy o realizaci pilotního provozu CDZ

Příloha č. 3a Metodiky – Formulář Zprávy o realizaci pilotního provozu CDZ – Výkaz způsobilých výdajů

Příloha č. 3b Metodiky – Formulář Zprávy o realizaci pilotního provozu CDZ- Monitorovací list podpořené osoby

Příloha č. 4 Metodiky – Vymezení hodnotících kritérií

Příloha č. 5a Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel sociální péče

Příloha č. 5b Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel zdravotní péče

Příloha č. 6 Metodiky – Základní principy péče poskytované v CDZ

Příloha č. 7 Metodiky – Pravidla veřejné podpory pro Program podpory Center duševního zdraví (CDZ)

Příloha č. 8 Metodiky – Oznámení o změnách

Příloha č. 9 Metodiky – Výklad k obsahu Smlouvy o spolupráci mezi Spolupracujícími subjekty v rámci CDZ

Příloha č. 10 Metodiky – Vzor povinného plakátu ve formátu A3

Příloha č. 11 Metodiky – Přehled indikátorů

Pozvánka na Seminář pro žadatele dne 12. 3. 2020

 

 

Přílohy