S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Výzva k předkládání žádosti o dotace z Programu podpory Center duševního zdraví II / 2

Vytvořeno: 22. 8. 2019 Poslední aktualizace: 23. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. srpna 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II / 2, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 30. září 2019. Max. možná dotace pro jedno Centrum duševního zdraví je stanovena na 14.900.000 Kč.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Vzhledem k tomu, že v současné době není běžné, aby služby, které bude Centrum duševního zdraví poskytovat, zajišťoval jeden subjekt, mohou se do dotačního programu hlásit kromě jednoho subjektu obstarávajícího celý provoz daného Centra duševního zdraví i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory Center duševního zdraví II / 2.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 19. září 2019 v budově ministerstva, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu petra.herlova@mzcr.cz (v kopii na cdz2@mzcr.cz).

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 17. 4. 2020 zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.Dne 15.5.2020 byla účinnost výjimek prodloužena do 30.6.2020.

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) je realizován  Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Upozorňujeme příjemce, že k 19. 6. 2020 proběhla aktualizace Metodiky CDZ II a její příloh č. 3 a č. 5. Ostatní přílohy zůstávají neměnné.

Ministerstvo zdravotnictví dne 23. 10. 2020 zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky Programu v důsledku nepříznivé epidemiologické situace.

 

Přílohy:

Výzva k předkládání žádostí

Metodika Programu podpory Center duševního zdraví II / 2

Příloha č. 1 Metodiky – Žádost o dotaci s přílohami

Příloha č. 2 Metodiky – Formulář Zprávy o zahájení pilotního provozu CDZ

Příloha č. 3 Metodiky – Formulář Zprávy o realizaci pilotního provozu CDZ, včetně Monitorovacího listu (Příloha č. 3b Metodiky) a Výkazu způsobilých výdajů (Příloha č. 3a Metodiky)

Příloha č. 4 Metodiky – Vymezení hodnotících kritérií

Příloha č. 5a Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel sociální péče

Příloha č. 5b Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel zdravotní péče

Příloha č. 6 Metodiky – Základní principy péče poskytované v CDZ

Příloha č. 7 Metodiky – Pravidla veřejné podpory pro Program podpory Center duševního zdraví (CDZ)

Příloha č. 8 Metodiky – Oznámení o změnách

Příloha č. 9 Metodiky – Výklad k obsahu Smlouvy o spolupráci mezi Spolupracujícími subjekty v rámci CDZ

Příloha č. 10 Metodiky – Vzor povinného plakátu ve formátu A3

Pozvánka na Seminář pro žadatele dne 19.9.2019

Prezentace dotační program CDZ II 19.9.2019

Prezentace evaluace CDZ 19.9.2019

Prezentace evaluace CDZ (ÚZIS)

Výjimky pro nouzový stav – CDZ II_2

Výjimky pro nouzový stav – CDZ II_2 v2

 

 

Přílohy