Výzva Fondu pro bilaterální spolupráci

Vytvořeno: 3. 4. 2014 Poslední aktualizace: 3. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 3. 4. 2014 výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu projektů do Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A, v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014. Výzva je zaměřena na hledání partnerů pro přípravu a realizaci projektů, které budou realizovány v rámci plánovaných otevřených výzev č. 1 a č. 2 a výzvy pro Malá grantová schémata 1 a 2.

Předmětem výzvy je podpora následujících aktivit:

Jednorázové nebo krátkodobé iniciativy k hledání partnerů.

 • studijní a pracovní cesty
 • pracovní bilaterální setkání s výměnou informací, s organizací užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit
 • účast nebo společná účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů
 • sběr dat, tvorba studií a přehledů k prohloubení informovanosti o bilaterálním rozměru spolupráce mezi subjekty v ČR a subjekty v donorské zemi
 • účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech s cílem navazování a posilování kontaktů
 • organizace seminářů, konferencí a workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů
 • příprava Žádosti o poskytnutí grantu a s ní spojené dokumentace ve spolupráci se subjektem / subjekty z donorské země

Následné předložení projektu do otevřené výzvy / výzvy pro Malé grantové schéma ani skutečné nalezení partnera z donorského státu jakožto výsledek iniciativy není nutnou podmínkou.

Oprávnění žadatelé:

Oprávnění žadatelé pro Fond pro bilaterální spolupráci, OPATŘENÍ A jsou shodní s oprávněnými žadateli navazujících výzev (otevřené výzvy č. 1 „Péče o děti“, otevřené výzvy č. 2 „Psychiatrická péče“ a výzvy pro Malá grantová schémata I. „Psychiatrická péče“ a II. „Péče o děti“).

Pro otevřenou výzvu č. 1 „Péče o děti“:

 • Poskytovatelé specializované a superspecializované dětské traumatologické péče vedené ve věstníku Ministerstva zdravotnictví[1] (věstník MZ ČR, částka 6/2008)
 • Poskytovatelé navazující dispenzární péče v návaznosti na perinatologická centra stanovené věstníkem Ministerstva zdravotnictví (věstník MZ ČR, částka 2/2004)

Pro otevřenou výzvu č. 2 „Psychiatrická péče“:

 • Poskytovatelé psychiatrické zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, podle: §9, odst. 2 d)

Pro výzvu pro Malé grantové schéma I. „Psychiatrická péče“:

 • Organizace, které působí v oblasti péče o psychiatricky nemocné a poskytují deinstitucionalizovanou péči
 • Organizace, které působí v oblasti destigmatizace psychiatricky nemocných a oboru psychiatrie

Pro výzvu pro Malé grantové schéma II. „Péče o děti“:

 • Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence dětských úrazů
 • Nestátní neziskové organizace, které působí v relevantní oblasti prevence následků onemocnění a chorob v dětském věku
 • Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti péče o pacienty se vzácným onemocněním
 • Nestátní neziskové organizace, které napomáhají včasnému záchytu těchto onemocnění a informovanosti o těchto onemocněních

Oprávnění žadatelé dle právní formy:

Poskytovatelé zdravotní péče na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů:

 • Organizace zřizované OSS;
 • Organizace zřizované / zakládané kraji a obcemi (dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů);
 • Nestátní neziskové organizace[2] (obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, příp. ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů);
 • Ostatní právnické osoby.

 

Datum ukončení výzvy Fondu pro bilaterální spolupráci bude shodné s ukončením otevřených výzev a výzvy pro Malá grantová schémata.

Dokumenty k výzvě naleznete zde .

 


[1] Traumacentra pro děti a dorost

[2] Podmínkou oprávněnosti je působení subjektu v podporovaném oboru po dobu min. 6 měsíců v době podání žádosti