Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2023 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2023 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Vytvořeno: 30. 12. 2022 Poslední aktualizace: 25. 10. 2023

Upozornění:

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizované Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky jsou platné pro rozhodnutí vydávaná od 25.10.2023. 

Upozornění:

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 1  Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2023 pro program č. 2 (celé specializační vzdělávání), kterou se rozšiřuje počet podpořených míst pro obor všeobecné praktické lékařství.

Upozornění:

Ke dni 14. 3. 2023 využilo Ministerstvo zdravotnictví právo změnit podmínky stanovené v Metodice pro program č. 2 (Dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů) a aktualizovalo popis a harmonogram hodnocení žádostí o dotaci. Tato aktualizace nemá vliv na předkladatele žádostí.

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2023 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2023 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2023, včetně výše dotace pro rok 2023 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2023.

Upozornění: V textu metodiky zveřejněné 30.12.2022 byl v kapitolách 5.2 (Povinné přílohy) a 6.3 (Odborné hodnocení) chybně uveden odkaz na podmínky dotace uváděné v kapitole 4.1. Místo bodu 4.1 e) byl uveden odkaz na bod 4.1 f). V aktuálně zveřejněné metodice byla tato chyba již odstraněna.

Rovněž upozorňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví využilo právo změnit podmínky stanovené v Metodice pro program č. 1 vzdělávání v základním, kde byly upraveny podmínky dotace uváděné v kapitole 5.1 týkající se nemožnosti žádat o dotaci na vzdělávání v základním kmeni pro rezidenta, který se již na rezidenčním místě vzdělával a toto vzdělávání nedokončil. 

Text výzvy a metodik je obsažen v přílohách.

Přílohy