Výsledky dotačního řízení pro rok 2017 – druhé kolo .

Vytvořeno: 31. 8. 2017 Poslední aktualizace: 31. 8. 2017

Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví v rámci Programu na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče  na rok 2017 – druhé kolo doporučila zařazení žádostí o dotaci do jedné ze tří následujících kategorií:

 

Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře

Kategorie Bprojekt je dobrý a vhodný k podpoře, ale obsahuje drobné formální nedostatky, případně se jedná o projekt, který svým obsahem není zcela v souladu s prioritami dotačního programu a bude doporučen k přidělení státní dotace v rámci možností dotačního programu po uspokojení kategorie „A“.

Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře

 

V září  2017 budou žadatelé o dotaci, kteří byli zařazeni do kategorie B z důvodu doplnění/upřesnění projektu vyzváni k doplnění či upřesnění žádosti o projekt. Další jednání Komise se uskuteční v září 2017; a to za účelem navržení konkrétní výše finančních prostředků na podporu jednotlivých projektů.

Na poskytnutí dotace z dotačního Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2017 není právní nárok a bude žadateli poskytnuta maximálně do výše stanoveného celkového limitu rozpočtových prostředků v souladu se Zásadami a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě výběrového dotačního řízení.

Přílohy