Vyhlašujeme nominace pro 3. ročník Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové

Vytvořeno: 16. 1. 2024 Poslední aktualizace: 16. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové za mimořádně významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty pro rok 2024.

Jedná se o 3. ročník udělování tohoto ocenění, které nese jméno PhDr. Alice Garrigue Masarykové, první dcery československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Za svůj život se aktivně angažovala ve vzdělávání žen a ošetřovatelek. Založila Českou ošetřovatelskou školu a v roce 1919 také Československý červený kříž a Vyšší sociální školu. Do Prahy pozvala zahraniční odbornice, díky kterým se zvýšila kvalita vzdělávání i prestiž oboru.

Ošetřovatelství se zaslouženě prodírá na vrchol zájmu společnosti. Cílem Ministerstva zdravotnictví je podpořit sesterské povolání a jeho zásadní význam v poskytování zdravotní péče a rozvoje oboru ošetřovatelství. Na úrovni resortu zdravotnictví se tak budou oceňovat osobnosti, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly či přispívají k rozvoji tohoto oboru v ČR.

Ocenění je udělováno jednou za kalendářní rok, ať už žijící osobě nebo in memoriam, za mimořádně významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty. Může být uděleno osobě, která v oboru ošetřovatelství vykonává činnosti déle než 20 let
a významně se zasloužila o rozvoj českého ošetřovatelství tím, že například:

  • dosáhla vynikajících výsledků v rozvoji českého ošetřovatelství, nebo
  • výrazně přispěla svou vědeckou, odbornou a publikační činností ke zvýšení úrovně českého ošetřovatelství, nebo
  • svou pedagogickou činností výrazně přispěla k výchově sester, nebo
  • podstatným způsobem přispěla k mezinárodní spolupráci v oboru ošetřovatelství, nebo
  • projevila osobní odvahu a iniciativu při mimořádných situacích.

Návrhy budou posuzovány odbornou komisí a finální rozhodnutí náleží ministru zdravotnictví.

Cena může být udělena pouze fyzické osobě na základě návrhu, lze ji udělit také in memoriam. Návrh může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo skupina osob na základě vyplnění přiloženého nominačního formuláře. Navrhovatel v návrhu uvede podrobné zdůvodnění, jakým způsobem dle jeho názoru navrhovaná osoba naplňuje některá z kritérií. Slavnostní vyhlášení ocenění proběhne 13. května 2024, symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne sester v budově Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad oceněním převzal předseda senátního výboru pro zdravotnictví Roman Kraus. Oceněná osoba obdrží pamětní list a peněžní odměnu ve výši 100 000 Kč. Peněžní ocenění není udělováno in memoriam.

Návrhy na udělení ocenění formou vyplněného nominačního formuláře musí být doručeny nejpozději 29. 2. 2024 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Návrhy je možné zaslat i prostřednictvím datové schránky MZ ČR: pv8aaxd.

Přílohy