Vyhlášení výzvy OP Výzkum a vývoj pro inovace

Vytvořeno: 30. 12. 2008 Poslední aktualizace: 30. 12. 2008

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo dne 15. 10. 2008 výzvu k předkládání projektů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2 – Regionální VaV centra.


Žádosti je možné předkládat od 1. 3. 2009 do 30. 4. 2009 na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.


Do okruhu podporovaných příjemců spadají rovněž subjekty (právnické osoby) splňující definici Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C/323/01). Oblast podpory je určena pro všechny regiony ČR spadající do Cíle Konvergence tzn., projekty musí být realizovány pro cílové skupiny z území České republiky mimo území hl. města Prahy.


Podporovanými aktivitami jsou rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit a dále pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj. Doplňkovými aktivitami je podpora start -up grantů, posílení spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem a posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery.


Více informací o výzvě získáte ZDE

Přílohy