Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019 – 2022 (VES 2019)

Vytvořeno: 21. 2. 2019 Poslední aktualizace: 21. 2. 2019

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a platnými evropskými normami, výsledek jednostupňové veřejné soutěže na léta 2019 – 2022 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2019“).

Termíny VES 2019:

Vyhlášení soutěže: 14. 5. 2018

Soutěžní lhůta: 15. 5. 2018 – 29. 6. 2018 (23:59 hod.) včetně

Hodnotící lhůta: 30. 6. 2018 – 24. 2. 2019

Zahájení řešení projektů: 1. 5. 2019

Do soutěže bylo doručeno celkem 391 návrhů projektů (viz Příloha č. 1).

Po přijetí návrhů do soutěže probíhala hodnotící fáze v souladu se Zadávací dokumentací 5. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „ZD“). Zhodnocení návrhů projektů provedla Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen „AZV“), resp. její orgány (Komise pro přijímání návrhů projektů, odborné hodnotící panely, vědecká rada, předsednictvo). Pro správu veřejné soutěže byl využit elektronický systém s názvem Informační systém výzkumných a inovativních projektů, tzv. “ISVP“. V průběhu hodnotící lhůty nebyly dle ZD poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním návrhům projektů ani k průběžným výsledkům hodnocení.

Rozhodnutí MZ o konečné alokaci finančních prostředků ve VES 2019

MZ po zhodnocení orgány AZV předkládá konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 177,12 mil. pro rok 2019, která umožňuje financovat celkem 79 projektů (tj. 20,2 % z celkového počtu doručených návrhů projektů). Náklady na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2018 představují 927,55 mil. Kč.

Seznam podpořených projektů je uveden v Příloze č. 2.

MZ upozorňuje všechny uchazeče, že hodnocení (tj. veškeré posudky) každého jednotlivého návrhu projektu bude dostupné v aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Na udělení účelové podpory není právní nárok.

MZ, resp. AZV žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2019 – 2022, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a ZD, předložili obratem originál / úředně ověřenou kopii požadovaných dokladů (viz kapitola 4.2. odst. 2 ZD), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže uzavřena smlouva / vydáno rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory a zahájeno financování projektů.

Nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele tuto smlouvu neuzavřít, příp. ji uzavřít s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Veškeré dokumenty nutné k uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí zašlete na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, kontaktní osobou je Ing. Iva Vrbíková, email: review@azvcr.cz. Pro snadnější komunikaci uvádějte vždy registrační číslo projektu (přidělené aplikací ISVP ve tvaru NV19-0x-xxxxx).

Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku oboustranného podepsání smlouvy / ode dne vydání rozhodnutí.

Přílohy