Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2018 – 2021 (VES 2018)

Vytvořeno: 27. 2. 2018 Poslední aktualizace: 27. 2. 2018

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a platnými evropskými normami, výsledek jednostupňové veřejné soutěže na léta 2018 – 2021 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2018“).

Termíny VES 2018:

Vyhlášení soutěže: 29. 5. 2017

Soutěžní lhůta: 30. 5. 2017 – 11. 7. 2017 (23:59 hod.) včetně

Hodnotící lhůta: 12. 7. 2017 – 28. 2. 2018

Zahájení řešení projektů: 1. 5. 2018

 

Do soutěže bylo doručeno celkem 415 návrhů projektů (viz Příloha č. 1).

3 návrhy projektů nebyly do soutěže přijaty, protože nebyly doručeny předepsaným způsobem. Uchazeči byli o nepřijetí do soutěže vyrozuměni dopisem MZ. Jednalo se o tyto návrhy projektů:

  • reg. č. NV18-05-00109 (navrhovatel RNDr. Petr Kodym, CSc., Státní zdravotní ústav);
  • reg. č. NV18-09-00268 (navrhovatel doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.);
  • reg. č. NV18-08-00607 (navrhovatel Ing. František Lopot, Ph.D., Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu).

 

Po přijetí návrhů do soutěže probíhala hodnotící fáze v souladu se Zadávací dokumentací 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „ZD“). Zhodnocení návrhů projektů provedla Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen „AZV“), resp. její orgány (odborné hodnotící panely, vědecká rada, předsednictvo) a také Komise pro přijímání návrhů projektů. Pro správu veřejné soutěže byl nově využit elektronický systém s názvem Informační systém výzkumných a inovativních projektů, tzv. “ISVP“. V průběhu hodnotící lhůty nebyly dle ZD poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním návrhům projektů ani k průběžným výsledkům hodnocení.

Rozhodnutí MZ o konečné alokaci finančních prostředků ve VES 2018

MZ po zhodnocení orgány AZV předkládá konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 176,1 mil. pro rok 2018, která umožňuje financovat celkem 84 projektů (tj. 20 % z celkového počtu doručených návrhů projektů). Náklady na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2018 představují 922,7 mil. Kč.

Seznam podpořených projektů je uveden v Příloze č. 2.

Ke každému návrhu projektu obdrží uchazeč prostřednictvím datové schránky oznamovací dopis o výsledku hodnocení (dopisy budou rozesílány krátce po zveřejnění výsledku této soutěže).

MZ upozorňuje všechny uchazeče, že hodnocení (tj. veškeré posudky) každého jednotlivého návrhu projektu bude dostupné v aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/ (po rozeslání oznamovacích dopisů). Na udělení účelové podpory není právní nárok.

MZ, resp. AZV žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2018 – 2021, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a ZD, předložili obratem originál / úředně ověřenou kopii požadovaných dokladů (viz kapitola 4.2. odst. 2 ZD), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže uzavřena smlouva / vydáno rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory a zahájeno financování projektů.

Nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele tuto smlouvu neuzavřít, příp. ji uzavřít s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Veškeré dokumenty nutné k uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí zašlete na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, kontaktní osobou je Ing. Iva Vrbíková, email: review@azvcr.cz. Pro snadnější komunikaci uvádějte vždy registrační číslo projektu (přidělené aplikací ISVP ve tvaru NV18-0x-xxxxx).

Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku oboustranného podepsání smlouvy/ode dne vydání rozhodnutí.

Přílohy