S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Uznávání specializované způsobilosti

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 23. 6. 2021

Při uznávání specializované způsobilosti se postupuje podle stejných principů jako při uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání. Specializovanou způsobilost lze žadateli uznat, má-li odbornou způsobilost (buď absolvováním studia v ČR nebo přiznanou či uznanou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

Uznávání probíhá na základě posouzení dokladů o dosaženém zahraničním specializačním vzdělání a jejich srovnání s českými požadavky na specializační vzdělávání v daném oboru. Požadavky jsou stanoveny v případě specializované způsobilosti vzdělávacím programem specializačního vzdělávání v příslušném oboru – dostupné ZDE

 

Zpět na Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka na území České republiky, pokud absolvované studium plně odpovídá svým obsahem a rozsahem minimálním požadavkům stanoveným vzdělávacím programem pro příslušný obor specializačního vzdělávání. Výsledkem procesu může být:

 • uznání specializované způsobilosti v příslušném oboru; nebo

 • uznání podmíněné splnění jednoho z kompenzačních opatření (adaptační období, rozdílová zkouška). Ministerstvo je oprávněno požadovat splnění kompenzačních opatření, pokud obsah specializačního vzdělání žadatele je z hlediska teoretických a praktických oblastí nebo délky podstatně rozdílný od obsahu specializačního vzdělávání vyžadovaného v ČR. Žadateli může být uloženo pouze jedno kompenzační opatření a má možnost výběru mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou.

Adaptačním obdobím se rozumí období výkonu daného zdravotnického povolání v České republice pod dohledem odborně způsobilé osoby. Délka adaptačního období nesmí překročit 3 roky.

Rozdílovou zkouškou se rozumí zkouška zaměřená na posouzení schopnosti uchazeče vykonávat dané zdravotnické povolání v České republice.

 

Uznání odborné kvalifikace (ve formě uznání specializované způsobilosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000,- Kč.

Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání specializované způsobilosti je nutné doložit následující doklady:

 1. Kopii dokladu totožnosti.

 2. Kopii dokladu osvědčujícího státní příslušnost (dokládá se pouze v případě, že tato skutečnost nevyplývá z dokladu totožnosti).

 3. Kopii dokladu o změně jména spolu s jeho překladem (např. oddací list).

 4. Kopii dokladu o získání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR:

  •  v případě studia absolvovaného v ČR je dostačující doklad o získaném kvalifikačním vzdělání (diplom, osvědčení, vysvědčení, certifikát, apod.);

  •  v případě studia absolvovaného v zahraničí je nutné doložit rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR.

 5. Kopii dokladu o získání specializované způsobilosti spolu s jeho překladem: zahrnující

  •  doklad o dosažené specializované způsobilosti, tj. diplom nebo vysvědčení či osvědčení;

  •  doklad o struktuře absolvovaného specializačního studia, tj. o obsahu, rozsahu a délce specializačního studia (obsahem se rozumí teoretické a praktické oblasti, které byly součástí specializačního vzdělání), např. vzdělávací program, učební plán či učební osnovy;

  •  doklad o výkonu zdravotnického povolání  – doklady od bývalých zaměstnavatelů nebo současného zaměstnavatele (potvrzení nebo pracovní smlouva a dohoda o rozvázání pracovního poměru).

 6. Kolkové známky v úhrnné hodnotě 1 000,- Kč (nalepit obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol – viz pokyny k vyplnění žádosti).

 

Výše uvedené doklady se předkládají v kopii. Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje jejich předložení v originále nebo úředně ověřené kopii. U dokladu totožnosti nebo dokladu osvědčujícího státní příslušnost může požadovat předložení originálu k nahlédnutí.

Doklady se předkládají spolu s kopií překladu do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce). Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o správnosti překladu, může na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

 

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE (UZNÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI) DOPORUČUJEME NEJDŘÍVE ZASLAT „ŽÁDOST O PŘEDBĚŽNÉ STANOVISKO K MOŽNOSTI UZNÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI“. O předběžné stanovisko můžete požádat písemně na adresu (MZ ČR, Vinařská 6, 603 00 Brno) nebo i emailem na adresu (katerina.pribylova@mzcr.cz). Vždy bude třeba doložit vzdělávací program absolvovaného studia, doklady o výkonu povolání od zaměstnavatelů (pokud nějaké jsou) a dále doklady o dalším celoživotním vzdělávání potvrzující absolvování odborných kurzů (pokud byly absolvovány).

 

Jakmile bude stanovisko vyhotoveno, můžete dle jeho výsledku zvolit další postup. Bude-li kladné, můžete poté požádat o uznání (viz informace výše).

 

Přílohy