Uznávání specializované způsobilosti

Vytvořeno: 29. 2. 2008 Poslední aktualizace: 17. 7. 2020

Při uznávání specializované způsobilosti se postupuje podle stejných principů jako při uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání. Specializovanou způsobilost lze žadateli uznat, má-li odbornou způsobilost (buď absolvováním studia v ČR nebo přiznanou či uznanou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

Uznávání probíhá na základě posouzení dokladů o dosaženém zahraničním specializačním vzdělání a jejich srovnání s českými požadavky na specializační vzdělávání v daném oboru. Požadavky jsou stanoveny v případě specializované způsobilosti vzdělávacím programem specializačního vzdělávání v příslušném oboru – dostupné ZDE

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka na území České republiky, pokud absolvované studium plně odpovídá svým obsahem a rozsahem minimálním požadavkům stanoveným vzdělávacím programem pro příslušný obor specializačního vzdělávání. Výsledkem procesu může být:

  • uznání specializované způsobilosti v příslušném oboru; nebo

  • uznání podmíněné splnění jednoho z kompenzačních opatření (adaptační období, rozdílová zkouška). Ministerstvo je oprávněno požadovat splnění kompenzačních opatření, pokud obsah specializačního vzdělání žadatele je z hlediska teoretických a praktických oblastí nebo délky podstatně rozdílný od obsahu specializačního vzdělávání vyžadovaného v ČR. Žadateli může být uloženo pouze jedno kompenzační opatření a má možnost výběru mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou.

Adaptačním obdobím se rozumí období výkonu daného zdravotnického povolání v České republice pod dohledem odborně způsobilé osoby. Délka adaptačního období nesmí překročit 3 roky.

Rozdílovou zkouškou se rozumí zkouška zaměřená na posouzení schopnosti uchazeče vykonávat dané zdravotnické povolání v České republice.

 

Uznání odborné kvalifikace (ve formě uznání specializované způsobilosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000,- Kč.

Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 1111111111

 

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání specializované způsobilosti je nutné doložit následující doklady:

  • ověřená kopie (ne originál) dokladu o získání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR – v případě absolventů studiu v ČR bude dostačujícím dokladem doklad potvrzující absolvování studia (diplom, osvědčení, vysvědčení, certifikát, apod.), v případě absolventů studia v zahraničí bude potřeba doložit rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR (postačí prostá kopie rozhodnutí); a

  • ověřená kopie (ne originál) dokladu o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru – diplom, vysvědčení, osvědčení či certifikát o absolvování zahraničního specializačního studia (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce); a

  • prostá kopie dokladu o struktuře absolvovaného specializačního studia, tj. o obsahu, rozsahu a délce specializačního studia (obsahem se rozumí teoretické a praktické oblasti, které byly součástí vzdělání), např. vzdělávací program, učební plán či učební osnovy (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce); a

  • originál nebo ověřená kopie dokladu o výkonu zdravotnického povolání – potvrzení vystavené současným zaměstnavatelem nebo pracovní smlouva a dohoda o rozvázání pracovního poměru vystavené bývalým zaměstnavatelem, a

  • prostá kopie oddacího listu nebo obdobného dokladu vydávaného domovským státem (je nutné dokládat pouze v případě, že od vydání dokladu o vzdělání došlo ke změně příjmení); a

  • kolky v celkové hodnotě 1 000,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

 

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém nebo slovenském jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

 

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE (UZNÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI) DOPORUČUJEME NEJDŘÍVE ZASLAT „ŽÁDOST O PŘEDBĚŽNÉ STANOVISKO K MOŽNOSTI UZNÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI“. O předběžné stanovisko můžete požádat písemně na adresu (MZ ČR, Vinařská 6, 603 00 Brno) nebo i emailem na adresu (katerina.pribylova@mzcr.cz). Vždy bude třeba doložit vzdělávací program absolvovaného studia, doklady o výkonu povolání od zaměstnavatelů (pokud nějaké jsou) a dále doklady o dalším celoživotním vzdělávání potvrzující absolvování odborných kurzů (pokud byly absolvovány).

 

Jakmile bude stanovisko vyhotoveno, můžete dle jeho výsledku zvolit další postup. Bude-li kladné, můžete poté požádat o uznání (viz informace výše).

 

Přílohy