S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Uznávání odborných kvalifikací

Vytvořeno: 7. 1. 2021 Poslední aktualizace: 12. 1. 2021

Oblast uznávání odborných kvalifikací v oblasti zdravotnictví je upravena v souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou
o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím. Nové úpravy postupů v dané oblasti nejsou ve sjednané dohodě
o budoucích vztazích uvedeny. Nicméně článek 5.13 přílohy Dohody o budoucích vztazích uvádí, že členskému státu EU nic nebrání požadovat doložení potřebné kvalifikace. V rámci této oblasti tedy bude ke Spojenému království přistupováno jako tzv. třetí zemi.

Legislativní předpis implementující na národní úrovni pravidla EU upravující oblast uznávání odborných kvalifikací transponuje rovněž ustanovení upravující postavení státních příslušníků z tzv. třetích zemí.

Kvalifikace nabyté v UK před koncem přechodného období nepozbývají statusu kvalifikace nabyté v členském státě EU a vztahují se na ně i nadále pravidla EU pro uznávání odborných kvalifikací uvedená v zákoně č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. V případě kvalifikací pro lékařská i zdravotnická povolání se jedná o zákony č. 95/2004 Sb. [1] a č. 96/2004 Sb. [2] Pokud žadatelé svoji kvalifikaci získají až po konci přechodného období, budou aplikovatelná pravidla uznávání kvalifikací získaných v nečlenském státě EU, které upravují rovněž zákony č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.

 

[1] Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

[2] Zákon č. 96/2004 Sb., podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)