S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Uznávání kvalifikací

Vytvořeno: 1. 6. 2011 Poslední aktualizace: 21. 1. 2021

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

Uznávání kvalifikací získaných v ČR

 

Podle ustanovení § 92 zákona č. 96/2004 Sb., je zakázáno vykonávat nelékařské zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území České republiky osobami, které nejsou způsobilé k výkonu tohoto povolání, a to i dočasně nebo příležitostně.

Každý nelékařský zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který získal vzdělání mimo Českou republiku a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít před zahájením výkonu daného povolání platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu příslušného povolání.

Vzor výroku rozhodnutí pro žadatele mimo EU
Vzor výroku rozhodnutí pro žadatele z EU

 

Rozhodnutí musí mít rovněž zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který získal vzdělání na území České republiky absolvováním akreditovaných zdravotnických studijních oborů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyce než českém nebo který získal vzdělání studiem zahraniční vysoké školy realizované na detašovaném pracovišti na území ČR (např. Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety na pracovišti Příbram).

O toto rozhodnutí nemusí žádat zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který získal vzdělání na území dnešní Slovenské republiky do 31.12.1992 (do doby trvání společného státu, před rozpadem obou republik).

Toto rozhodnutí o uznání způsobilosti je v případě vzdělání získaného v některém členském státě EU vydáváno buď formou jednoho výroku písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo v podobě více (dvou až tří) výroků písemného vyhotovení rozhodnutí. Samotné dílčí rozhodnutí o uznání odborné nebo specializované způsobilosti neopravňuje žadatele k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka.

 

Právní předpisy v oblasti uznávání kvalifikací:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších právních předpisů.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších právních předpisů.

Sdělení MZ č. 275/2007 Sb., o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikací lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

Vedoucí oddělení uznávání kvalifikací
Problematika uznávání kvalifikací ze zemí EU a mimo EU
E-mail:
Katerina.Pribylova@mzcr.cz

Telefon: +420 543 559 553

 

Jitka Dočkalová

Problematika uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU, aprobační zkoušky
E-mail:
 Jitka.Dockalova@mzcr.cz

Telefon: +420 543 559 555

Přílohy