S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Užitečné informace v souvislosti s dobrovolnictvím

Vytvořeno: 22. 7. 2020 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020

Vzdělávání koordinátorů dobrovolníků a dobrovolnických programů

Koordinátor dobrovolníků je jednou z klíčových osob, která je předpokladem úspěšné a bezpečné realizace dobrovolnického programu. V tak specifickém provozu jakým jsou zdravotnická zařízení, je potřeba, aby poskytovatel lůžkových zdravotních služeb měl pro dobrovolnický program svého vlastního koordinátora, který je za program zodpovědný a to i v případě, že na programu spolupracuje s NNO. O nárocích a potřebných kompetencích koordinátora dobrovolníků v nemocnicích je uvedeno ve 4. kapitole Metodického doporučení Věstníku MZ č. 6/2009.

Stabilizaci pracovní pozice koordinátora dobrovolníků by mohlo přinést zařazení do katalogu prací, které je již v připomínkovacím procesu.

Vzdělávání koordinátorů:

Prvním systémovým krokem ve vzdělávání koordinátorů specializovaných na dobrovolnické programy ve zdravotnictví byl „Certifikovaný kurz pro koordinátory dobrovolníků a dobrovolnických programů v systému zdravotní péče.

Kurz pod vedením MUDr. Ivany Š. Kořínkové byl akreditovaný MZČR (do roku 2013) a byl určen pro zdravotnické nelékařské pracovníky. V letech 2011 – 2012 proběhlo celkem 5 běhů kurzu v rámci projektu vzdělávání nelékařských pracovníků koordinovaného IPVZ a hrazeného z ESF.

Třímodulový kurz v celkovém rozsahu 100 hodin úspěšně absolvovalo 36 osob ze 30 zdravotnických zařízení (viz dokument č. 4), z toho byla 1 absolventka ze Slovenska.

Jakmile bude pozice koordinátora dobrovolníků zařazena do katalogu prací, bude připraven i nový vzdělávací systém pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnictví.

Supervize pro koordinátory dobrovolníků a dobrovolnických programů ve zdravotnictví:

Supervizní podpora pro koordinátory je potřebnou součástí programu hlavně tam, kde poskytovatel lůžkových zdravotních služeb programem začíná a je pravděpodobné, že koordinátor bude narážet na řadu nečekaných potíží.

Ale i dlouhodobě fungujícím programům se nevyhnou náročné situace týkající se např. řešení komunikace a vztahu mezi dobrovolníkem a pacientem, dobrovolníky a zdravotnickým personálem nebo situací souvisejících s personálními změnami ve středním managementu nebo ve vedení poskytovatele zdravotních služeb.

Supervizní setkání koordinátorům umožní vzájemné sdílení zkušeností a hledání optimálních řešení v týmu. Tuto činnost zajišťují různé organizace po celé ČR.

 

Dotace na podporu dobrovolnických programů ve zdravotnictví

Rozvoj dobrovolnických programů ve zdravotnictví podporuje MZ ČR finančními dotacemi od roku 2002 prostřednictvím Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

 

Firemní dobrovolnictví

Jde o součást konceptu Společenské odpovědnosti firmy (CSR), tedy o jakýsi „styl“ chování firmy k sociálnímu okolí, regionu.

Často nejde o „dobrovolnictví“ jak jej běžně chápeme, nebo jak jej vymezuje zákon. Jde spíše o prvotní úmysl firmy poskytnout svým zaměstnancům možnost zapojit se do dobročinných aktivit.

Forma podpory může být různá: vymezení určité části pracovní doby, organizace akcí, finanční podpora, interní propagace, společná účast managementu…atd.

Tento koncept je velmi rozšířený a populární v západních zemích. Byly to právě firmy se zahraniční účastí, které tuto myšlenu přinesly také do České republiky.

Dnes již je i u nás běžné, že firmy malé i velké, české či mezinárodní, mají své vlastní projekty společenské odpovědnosti a v rámci nich podporují své zaměstnance v dobrovolné pomoci ve veřejně prospěšných aktivitách.

Jednou z oblastí, kam pomoc firemních dobrovolníků míří, je zákonitě také zdravotnictví. Ne každá nemocnice je však připravena tuto pomoc přijmout.

Největší bariérou zapojení většího počtu firem a jejich zaměstnanců je organizační náročnost a potřeba nadstandardně zvládnuté komunikace napříč firmou i nemocnicí. Vyplácí se pečlivá příprava akce a nastavení dlouhodobé spolupráce, která přináší postupné zlepšování výstupu pro obě strany.

Pomoc dobrovolníků z firem se obvykle orientuje na tři oblasti:

  1. Organizace akcí s pacienty/klienty (výtvarné dílny, herní odpoledne, společná vycházka…)
  2. Manuální práce (natírání, malování, úklid areálu…)
  3. Odborná pomoc (překlady do cizích jazyků, školení, mentoring apod..)

Pro realizaci akcí s firemními dobrovolníky vždy platí zásada zajištění bezpečnosti. Prvotním předpokladem je včasná a úplná informovanost všech zúčastněných, přítomnost osob zodpovědných za akci po organizační či také odborné stránce a relevantní proškolení dobrovolníků.

Mezi přínosy které firmy v tomto druhu pomoci vidí, patří nejen specifická pomoc konkrétním lidem, ale také možnost získání nových dovedností pro své zaměstnance, navázání jiného druhu kontaktů a komunikace a zvýšení loajality svých zaměstnanců.

Pro zdravotnické zařízení je kromě hodnoty odvedené práce (např. uklizeného areálu) přínosem zejména propojení světa nemocných se zdravými  lidmi, kteří pacientům přinášejí zájem, nové podněty ke komunikaci a personálu zpětnou vazbu.

 

Seznam literatury k dobrovolnickým programům ve zdravotnictví

Uvedený seznam poskytuje přehled dostupných zdrojů informací, které přímo i nepřímo souvisí s realizací dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních. Seznam zahrnuje české i zahraniční zdroje a je dostupný níže v příloze.

 

Jiné webové portály k dobrovolnickým programům

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy