Úprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a postup pro doložení splnění kritérií

Vytvořeno: 21. 12. 2023 Poslední aktualizace: 31. 1. 2024

V případě již běžících dotačních projektů je třeba podat žádost o změnu a upravit studijní (vzdělávací) plány rezidentů dle příloh níže.

 


 

Ministerstvo zdravotnictví, odbor Ošetřovatelství a nelékařských povolání informuje o úpravě následujících vzdělávacích programů specializačního vzdělávání:

 

V souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. je akreditované zařízení povinno v rámci udělené akreditace doložit do 60 dnů ministerstvu splnění kritérií vzdělávacího programu, pokud ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví takovou úpravu vzdělávacího programu, která mění kritéria pro akreditovaná zařízení, a to v rozsahu zveřejněné úpravy vzdělávacího programu.

Úpravy jsou popsány v příloze níže.


 

Postup pro doložení splnění kritérií v rozsahu zveřejněné úpravy vzdělávacího programu podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 sb. pro akreditovaná zařízení, která získala akreditaci pro níže uvedené vzdělávací programy

  • Zařízení, která získala akreditaci pro celý vzdělávací program výše uvedeného oboru specializačního vzdělávání nebo pro celou praktickou část vzdělávacího programu výše uvedeného oboru specializačního vzdělávání, doloží do 60 dnů splnění kritérií vzdělávacího programu, a to v rozsahu zveřejněné úpravy vzdělávacího programu. Veškeré změny, které budou doloženy, budou založeny do spisu (např. smluvní zařízení). Zařízení nemusí žádat o prodloužení stávající akreditace.

  • Zařízení, která získala akreditaci pouze pro vybrané konkrétní moduly (tedy ne pro celou praktickou část) vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a mající zájem o akreditaci pro nově vložený odborný modul OM 4, požádají o prodloužení stávající akreditace.

  • Zařízení splnění kritérií doloží nově rozpracovaným vzdělávacím programem, ve kterém uvedenou, jak budou jednotlivé části (výkony) zajištěny.

  • Zařízení, která nemohou zajistit přidané výkony na svém pracovišti, zajistí výkony smluvně a doloží smlouvu o spolupráci.

  • Zařízení, která získala rezidenční místo pro vzdělávací program výše uvedeného oboru specializačního vzdělávání, musí požádat o změnu související se zabezpečením vzdělávacího programu, a to v případě, že dojde ke změně vzdělávacího plánu nebo finančního plánu.

  • Zařízením, která získala rezidenční místo a dojde v rámci zajištění vzdělávacího programu k přivzetí smluvního partnera, bude smluvní partner akceptován, aniž by dané zařízení mělo akreditaci (např. u vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech u odborného modulu OM 4 nebo zajištění agentury domácí péče v rámci zajištění výkonů ve vzdělávacím programu Ošetřovatelská péče v interních oborech – odborný modul OM 1).

 

Zařízením, která doloží splnění kritérií v rozsahu zveřejněné úpravy vzdělávacího programu podle § 50 odst. 1 písm. C) zákona č. 96/2004 sb., bude zasláno stanovisko, zda ministerstvo úpravu akceptovalo, resp. zda byly splněny kritéria v rozsahu zveřejněné úpravy vzdělávacího programu, nebo zda je nutné dále něco doplnit.

 


 

Zaslané stanovisko bude akceptováno i v rámci žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa pro nelékařská povolání.

Přílohy