S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Upozornění na předávání údajů o smluvním výzkumu (SMV15)

Vytvořeno: 2. 9. 2015 Poslední aktualizace: 2. 9. 2015

Zásady pro předávání údajů o smluvním výzkumu vychází z dokumentu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“ schváleném vládou České republiky usnesením ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“).

Metodika v souladu se zněním § 5a odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tvoří pouze jeden z podkladů, ze kterých vychází Rada pro výzkum, vývoj a inovace při přípravě návrhu státního rozpočtu pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

V dodavatelské struktuře SMV15 je možné předávat údaje o smluvním výzkumu pouze prostřednictvím poskytovatele institucionální podpory – Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“), (dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona).

MZ stanovuje termín pro předání dat od příjemců do:

19. října 2015

 

Tento termín je stanoven tak, aby byl dostatečný časový prostor pro odstranění eventuálních chyb v předávaných dodávkách dat.

Celé znění dokumentu: Předávání údajů o smluvním výzkumu – SMV15

MZ bude na základě předchozích dohod při zpracování podkladů i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou (dále jen „NLK“) –  Ing. M. Hřebejk (tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).

Podklady zašlete jako přílohu e-mailu (raději v komprimovaném formátu ZIP) na adresu hrebejk@nlk.cz. Vyplněné a podepsané průvodky (podpisem statutárních zástupců organizace) rovněž předejte nebo zašlete na níže uvedenou adresu NLK: Národní lékařská knihovna, Ing. Miloš Hřebejk, Sokolská 54, 121 32  Praha 2.