S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Traumatologické plány – zdravotnická záchranná služba

Vytvořeno: 11. 8. 2016 Poslední aktualizace: 11. 8. 2016

Povinnost zpracovat traumatologický plán ukládá poskytovateli zdravotnické záchranné služby §7 zákona č. 374/2001 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Současně má poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinnost traumatologický plán aktualizovat  nejméně jednou za 2 roky a jedno vyhotovení plánu předat do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace krajskému úřadu kraje, na jehož území poskytuje zdravotnickou záchrannou službu. Návrh traumatologického plánu a návrh jeho změny je poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen projednat s krajským úřadem.  

 

Traumatologický plán poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „traumatologický plán“) stanoví opatření a postupy uplatňované poskytovatelem zdravotnické záchranné služby při zajišťování a poskytování přednemocniční neodkladné péče v případě hromadných neštěstí.

 

Součástí traumatologického plánu je přehled a hodnocení možných zdrojů rizik ohrožení života a zdraví osob. Traumatologický plán vychází z místních podmínek a možností a ze závěrů projednání návrhu plánu s krajským úřadem.

 

Podrobnosti obsahu traumatologického plánu stanovuje § 13 vyhl. č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.

 

V základní části traumatologického plánu musí být kromě jiného uveden přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení na území kraje, která mohou vést k hromadnému neštěstí a analýzu jejich možného dopadu na poskytování zdravotnické záchranné služby;  přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik a ohrožení zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotnické záchranné služby a analýzu jejich možného dopadu na poskytování zdravotnické záchranné služby, charakteristiku typů postižení zdraví, pro která se traumatologický plán zpracovává atd.

           

V operativní části zpracovatel uvádí opatření a postupy pro případ hromadného neštěstí, postupy pro třídění postižených osob, způsob zajištění přednemocniční neodkladné péče podle typu postižení na zdraví, postupy pro koordinovaný odsun postižených osob, postupy pro zajištění spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb apod.