S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky kontroly v největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovně

Vytvořeno: 29. 6. 2018 Poslední aktualizace: 29. 6. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová

Ředitelka Odboru komunikace s veřejností

Ministerstvo zdravotnictví
 

Ing. Michal Žurovec

Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Ministerstvo financí


Ministerstvo financí (MF) a Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ukončily veřejnosprávní kontrolu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV). Ta je s počtem více než 1,3 milionu pojištěnců druhou největší zdravotní pojišťovnou v ČR a zároveň největší zaměstnaneckou pojišťovnou. Kontrola nekonstatovala žádná závažná pochybení ohrožující činnost pojišťovny.

Členové kontrolní skupiny MZ měli za hlavní cíl ověřit soulad činnosti zdravotní pojišťovny nejen se zvláštními zákony upravujícími oblast veřejného zdravotního pojištění, zejména týkající se oblasti výběru pojistného, zajištění místní a časové dostupnosti zdravotní péče a s tím související smluvní politiku zdravotní pojišťovny. Současně posuzovali systém a procesy hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky, a to jak pokud jde o naplňování cílů zdravotně pojistného plánu tak i pokud jde o výši a strukturu provozních nákladů. V dané souvislosti se zaměřili na nastavení kontrolních mechanismů zdravotní pojišťovny, včetně dodržování zákonných pravidel v oblasti finanční kontroly.

Převážná většina kontrolních zjištění z oblastí kontrolovaných MZ měla spíše charakter nesouladu s předpisy či obsahovala konstatování o nepřesnosti event. dílčím pochybení, ke kterým kontrolní skupina předložila příslušná doporučení. Společně se členy kontrolní skupiny z MF dále posoudili vynakládání finančních prostředků z pohledu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti v různých oblastech činnosti zdravotní pojišťovny.

Kontroloři MF ověřili funkčnost revizního systému a konstatovali, že adekvátně reaguje na nestandardní chování poskytovatelů zdravotních služeb. Naopak výhrady měli k bonifikačním programům pro lékaře. U nich ZPMV neposuzovala hospodárnost, efektivnost a účelnost a nenaplňovala tak zákon o finanční kontrole. Riziko nehospodárného chování bylo konstatováno také u uzavírání nových smluv s ambulantními specialisty. Jednalo se však pouze o jednotky případů, kdy nebyla provedena dostatečná předběžná řídící kontrola, nebo její závěry nebyly vzaty v potaz. Kontrola u veřejných zakázek prověřila vzorek smluv uzavřených na dobu neurčitou. Zde měla výhrady k udržování historických smluvních vztahů bez provádění průzkumů trhu.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu nevěnovala ZPMV dostatečnou pozornost dokládání skutečností, ze kterých vyplynula exkluzivita určitých dodavatelů. ZPMV dosud až na výjimky neprováděla vyhodnocování efektů a přínosů u výdajů z Fondu prevence. U jednoho z preventivních programů nebyli dostatečně specifikováni příjemci příspěvku a čerpání neodpovídalo původnímu záměru programu.

Kontrola nekonstatovala žádná závažná pochybení ohrožující činnost pojišťovny. Nedostatky se vzhledem k celkovým výdajům pojišťovny (v roce 2017 cca 32 mld. Kč) týkaly relativně marginálních částek. ZPMV na většinu zjištěných nedostatků reagovala již v průběhu kontroly. V současnosti probíhá proces schvalování zbylých nápravných opatření, která budou předmětem následné kontroly ze strany MF a MZ.

 

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?