Sněmovna schválila jednu z nejrozsáhlejších změn v úhradách zdravotní péče za posledních 15 let

Vytvořeno: 18. 6. 2021 Poslední aktualizace: 22. 6. 2021

Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění dnes schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších změn zákona o veřejném zdravotním pojištění za poslední dvě dekády. Řeší několik oblastí souvisejících s dostupností hrazených zdravotních služeb a reaguje tak na aktuální problémy. Předloha nyní míří do Senátu.

1. Dostupnější vysoce inovativní léčivé přípravky a léky na vzácná onemocnění

V současné době je vstup inovativních léčiv do systému veřejného zdravotního pojištění pomalý a složitý. Pravidla jsou nesystémově obcházena přes paragraf 16 a u léků na vzácná onemocnění je téměř nemožné do systému vstoupit. Pacient se tak velmi komplikovaně dostává k těmto léčivým přípravkům. Změna zákona z pera Ministerstva zdravotnictví, která vznikla v široké pracovní skupině složené z odborných společností, zdravotních pojišťoven, profesních komor, farmaceutického průmyslu a pacientů, má za cíl tento stav změnit. „Urychlíme vstup moderních léků do systému a zvýšíme tak dostupnost nejmodernější léčby za předpokladu udržitelného financování,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Návrh také podporuje podávání žádostí o standardní úhrady, a ne postupem podle paragrafu 16, který je určen pro výjimečné případy.  U vysoce inovativních léků bude stanovena delší doba pro dočasnou úhradu a závazek dodavatele doléčit pacienty i v případech, kdy tato lhůta uplyne a léčivý přípravek nevstoupí do standardního úhradového systému. U léků na vzácná onemocnění novela zavádí zcela nový systém posuzování jejich efektivity, protože těchto pacientů je málo a někdy se nepodaří shromáždit dostatek dat z reálné klinické praxe, podle nichž je možné lék zhodnotit. Například se jedná o léky na cystickou fibrózu, svalovou dystrofii nebo různé hematoonkologické diagnózy. „Protože se jedná o léky, které nikdy nebudou nákladově efektivní, budou se nově hodnotit širší celospolečenský dopad vstupu léčiva do úhrad. Není správné, aby se u vzácných onemocnění z důvodu nákladové neefektivity nedostávaly k pacientům léky, které jim mohou zachránit život. Novela těmto pacientům potřebné léky zpřístupní. Do procesu schvalování se zapojí také pacientské organizace a odborné společnosti,“ dodal ministr.

2. Rozhodování o nároku pojištěnce

Novela také sjednocuje proces rozhodování jednotlivých pojišťoven o žádostech o mimořádnou úhradu podle paragrafu 16, zrychluje řízení a zlepšuje procesní postavení pojištěnce. V současnosti totiž nejsou stanovena jasná procesní pravidla pro případy, kdy je poskytnutí některých zdravotních služeb podmíněno předchozím schválením revizního lékaře. Jedná se přitom o více než 450 tisíc žádostí ročně, které se netýkají se pouze paragrafu 16, ale především schvalování zdravotnických prostředků či lázeňské rehabilitační péče. U některých zdravotních služeb již nebude nutné předchozí schválení zdravotní pojišťovnou, neboť není důvod, aby indikaci přezkoumávala, např. přímé překlady z lůžka akutní péče do následné rehabilitace. V těchto případech může zdravotní pojišťovna vydat souhlas v řádu několika málo dní. Znamená to snížení administrativní zátěže i zjednodušení čerpání hrazené péče pro pojištěnce. Ve složitějších případech bude posíleno postavení pojištěnce a jeho procesní práva. Rozhodnutí musí vycházet z jednoznačných podkladů, které budou obsaženy ve spisu. „Pojištěnec bude více chráněn a bude mít možnost se proti postupu zdravotní pojišťovny bránit. Chceme tím zvýšit transparentnost řízení a posílit právní jistotu pojištěnců,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Neúspěšní pacienti se dnes často obraceli na soudy, které však nerozhodovaly jednotně. Nově bude proces běžným správním řízením, každá pojišťovna zřídí odvolací orgán – revizní komisi, která bude obsazena odborníky na zdravotnictví a právo stojící mimo pojišťovnu.

3. Změna úhrad zdravotnických prostředků

V reakci na výstupy pracovní skupiny pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků ministerstvo mění úhrady některých zdravotnických pomůcek. Lidé se zdravotním postižením se dočkají dalších nově hrazených pomůcek. Patří mezi ně např. sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, ochranné přilby a přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci. U dalších zdravotnických prostředků se navyšuje úhrada či počet kusů, např. u chodítek do limitu bez schvalování zdravotní pojišťovnou, u řečových procesorů či slepeckých holí.  Novela také reflektuje snahu ministerstva posílit roli a kompetence sester a umožňuje, aby sestry mohly samostatně předepisovat některé zdravotnické prostředky v ošetřovatelské péči, u nichž je předpokládána jejich dostatečná odborná kvalifikace. Je to usnadněním pro sestry v domácí péči.

4. Stomatologické výrobky a výkony (ortodoncie)

Na základě podnětů z terénu, od samotných zubních lékařů prostřednictvím České stomatologické komory, byly do předložené změn zákona o veřejném zdravotním pojištění zahrnuty novinky, které učiní péči pro pacienty s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy, vrozené nebo systémové vady, mnohem dostupnější a rozšíří úhradu i na jiné než základní zubní náhrady. Více informací v tiskové zprávě zde. 

5. Ostatní dílčí části

Nová legislativa upraví i proces dohodovacího řízení, ve kterém zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven jednají o úhradách pro další rok. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby byly zveřejňovány seznamy účastníků dohodovacího řízení a plných mocí a protokoly o výsledku dohodovacího řízení, ze kterých bude zřejmé, kdo jednal, o čem a s jakým výsledkem. „Cílem je, aby bylo dohodovací řízení pro zastoupené poskytovatele i pro veřejnost transparentnější,“ uvedl závěrem ministr Vojtěch.  Schválení dále přináší úhradu očkování proti meningokokovým infekcím, možnost pozůstalých požadovat výpis vykázaných hrazených služeb po zemřelé osobě blízké, zvýšení věku pro úhradu IVF z 39 let na 40 let, rozšíření možnosti preskripce domácí péče jako hrazené (dočasně může předepsat i ambulantní specialista, lékař na pohotovosti) a možnost vedení fyziologického porodu porodní asistentkou, pokud je porod veden v lůžkovém zdravotnickém zařízení. V rámci přijatých pozměňovacích návrhů byla schválena celá řada dalších dílčích změn, ať už v oblasti projednávání zdravotních výkonů, zpřesnění právní úpravy přerozdělování pojistného mezi zdravotní pojišťovny nebo v oblasti úhrady pobytu průvodce u hospitalizovaného dítěte do 6 let věku. A dále byly schváleny změny zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti vzdělávání v oboru lékařská psychoterapie a v oblasti aprobačních zkoušek. Byla přijata také změna zákona o sociálních službách, zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, a to s cílem legislativně vymezit centra duševního zdraví, centra vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním, urgentní příjmy, screeningová pracoviště a pacientské organizace.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?