Rok 2018 ve zdravotnictví: Vyšší platby za státní pojištěnce, zavedení domácí paliativní péče a nižší limity na léky pro sociálně zranitelné

Vytvořeno: 7. 12. 2017 Poslední aktualizace: 7. 12. 2017

V následujícím roce 2018 vstoupí v účinnost několik novel právních předpisů, které s sebou přinesou příznivý dopad na pacienty v podobě zvýšení komfortu a kvality poskytované zdravotní péče. Kromě navýšení plateb za státní pojištěnce a snížení limitů na léky, což pomůže zejména rodinám s dětmi a seniorům, se například do seznamu zdravotních výkonů dostává dlouho očekávaná domácí paliativní péče. 

Změny v oblasti zdravotnictví účinné od 1. 1. 2018:

Navýšení pojistného za státní pojištěnce

Rozhodnutím Vlády ČR dojde k valorizaci plateb za státní pojištěnce, což opět umožní v roce 2018 zvýšit platy a mzdy ve zdravotnictví o 10 procent. V roce 2018 dojde k navýšení plateb za státní pojištěnce o 49 Kč, tedy z 920 Kč v roce 2017 na 969 Kč pro rok 2018. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 297/2017 Sb.) dále zajistí navýšení plateb za státní pojištěnce i v letech 2019 a 2020.

TZ: https://www.mzcr.cz/dokumenty/navyseni-plateb-za-statni-pojistence-umozni-zvysit-prijmy-zdravotniku-i-zlepsit-_13665_1.html

Snížení limitů na léky pro děti a seniory

Hlavním cílem zákona č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění, je snížit finanční spoluúčast pojištěnců, kteří patří do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva. „Zákon pomůže zvýšit dostupnost zdravotních služeb,“ řekl k novele ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Změny se týkají dětí do 18 let a osob od 65 let věku. U těchto věkových skupin dojde ke snížení limitu na tzv. započitatelné doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky z 2500 Kč na 1000 Kč. U osob nad 70 let pak bude maximální roční limit započitatelných doplatků snížen na 500 Kč. Zdravotní pojišťovny tedy budou svým pojištěncům vracet více finančních prostředků, které pojištěnci vynaloží na doplatky za léky.

Výše uvedeným zákonem dojde také k rozšíření nároku pojištěnce o některé druhy očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Například očkování proti lidskému papilomaviru tak nebude jen pro dívky, ale i pro chlapce (od 13 do 14 let věku). Významně se posílí možnost očkovat „rizikové pacienty“, aby následkem svého onemocnění nepodlehli komplikující infekci.

TZ: http://www.mzcr.cz/dokumenty/senatori-dali-zelenou-nizsim-doplatkum-na-leky-a-navyseni-pojistneho-za-statni-p_14085_1.html

TZ: http://www.mzcr.cz/dokumenty/bilance-ministra-zdravotnictvi-ludvikaministerstvo-pacientuzakony-pro-pacien_14203_1.html

Úhradová vyhláška a zavedení domácí paliativní péče

Od roku 2018 bude do seznamu zdravotních výkonů nově zařazena odbornost „domácí paliativní péče“. Tato změna umožní více pojištěncům dožít v domácím prostředí. V rámci této odbornosti budou podle tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2018 hrazeny multioborové týmy pracující podle potřeb pacienta.

Vyhláška: https://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vyhlaska-c354/2017-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c134/1998-sb-kterou-se-vyd_14412_2439_11.html

Vzdělávání zdravotnických pracovníků

V průběhu roku 2018 postupně nabydou účinnosti prováděcí právní předpisy k zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které reagují na změny provedené v roce 2017 zákonem č. 67/2017 Sb., a prováděcí právní předpisy k zákonu č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), které reagují na změny provedené v roce 2017 zákonem č. 201/2017 Sb. Uvedené prováděcí právní předpisy zejména stanoví obory nástavbového vzdělávání lékařů a zubních lékařů, upřesní, popřípadě nově upraví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, minimální požadavky na studijní programy a vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a podmínky a průběh aprobační zkoušky.

Částečný zákaz amalgámových plomb

Z veřejného zdravotního pojištění bude hrazena zubní péče, která je pro pacienty bezpečnější, plně odpovídá předpisům EU a zároveň je ekonomicky výhodná. Adaptace evropského nařízení o rtuti provedená zákonem č. 290/2017 Sb. také způsobí, že u dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a kojících žen nebude již jako výplň zubu hrazen nedózovaný amalgám, ale skloionomerní cement.

Zákon: https://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/zakon-c290/2017-sb-kterym-se-meni-zakon-c48/1997-sb-o-verejnem-zdravotni_14255_11.html

Stát bude platit za doktorandy zdravotní pojištění

Zákon č. 200/2017 Sb., o státní sociální podpoře, zavádí novou kategorii státních pojištěnců v systém veřejného zdravotního pojištění, a to pro studenty starší 26 let. Stát tak bude nově platit zdravotní pojištění i za studenty v doktorském studijním programu. Změna se týká těch doktorandů, kteří v doktorském studijním programu v prezenční formě studia studují prvně a nejsou zaměstnanci nebo OSVČ. Takový doktorand se díky tomuto zákonu stane státním pojištěncem, a nebude si tedy muset hradit zdravotní pojištění.

Bude platit povinná elektronická preskripce léčivých přípravků

Zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon o léčivech, vstoupí ve své části týkající se zavedení povinného používání elektronických receptů v účinnost 1. ledna 2018 (v roce 2013 byla přijata novela zákona a v ní povinnost výlučně povinné e-preskripce od 1. 1. 2015. Termín byl v roce 2014 posunut právě na 1. 1. 2018). Zároveň s touto novelou vstoupí v účinnost i prováděcí vyhláška, připravená Ministerstvem zdravotnictví, která v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v § 80 zákona o léčivech stanovuje, kromě řady technických a procesních specifikací, zejména výčet situací, za nichž bude přípustné léčivé přípravky předepisovat v listinné podobě. Ministerstvo k této problematice na svých stránkách vyvěsilo soubor nejčastějších otázek a odpovědí k tomuto tématu (http://www.mzcr.cz/dokumenty/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-k-elektronickym-receptum-_14427_1.html).

TZ: http://www.mzcr.cz/dokumenty/system-ereceptu-je-pripravenvyhlaska-stanovi-vyjimkykdy-je-mozne-jej-vydat-v_14462_1.html

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?