S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Multidisciplinární týmy duševního zdraví se opět rozrostou. Od února zahájí pilotní provoz

Vytvořeno: 8. 1. 2021 Poslední aktualizace: 8. 1. 2021

Výběrové řízení pro čerpání dotace a zahájení pilotního provozu úspěšně absolvovali další čtyři zájemci o provozování Multidisciplinárních týmů duševního zdraví (MTDZ). Multidisciplinární týmy budou poskytovat nejen zdravotní a sociální, ale i další služby ambulantního a terénního charakteru například pro seniory nebo pacienty s nařízeným ochranným léčením. Doplní je také dvě psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty. Dotace na zřízení a provoz týmů vyjde celkem na 29 812 256 korun. A jejich provoz začne v únoru 2021.

V průběhu října a listopadu 2020 posoudila Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z dotačních programů projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné žádosti o dotace na zřízení a provoz dalších Multidisciplinárních týmů v rámci projektu s názvem Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné. Ten realizuje Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Komise byla složená z představitelů MZ ČR a nominovaných zástupců Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), zástupce Asociace krajů (AK ČR), Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Přihlášení žadatelé v oblasti multidisciplinárních týmů pro seniory, forenzních multidisciplinárních týmů a psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty doložili podle výzvy oprávněnost žadatele v souladu s pravidly.

Výběrová kritéria na pilotní provoz splnil multidisciplinární tým duševního zdraví pro seniory – se stacionářem (MTDZ-SS) a zahájí v souladu s plánem reformy svou činnost v únoru 2021. Konkrétně se jedná o Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko, z.ú. se spádovou oblastí Litoměřicko. Celková výše této dotace je 11 594 758 korun.

Také forenzní multidisciplinární tým pro pacienty s nařízeným ochranným léčením (FMT) začne fungovat od února 2021. V pilotním provozu budou kooperovat Psychiatrická nemocnice Bohnice a Green Doors, z.ú. Spádovou oblastí FMT Bohnice je Praha a Střední Čechy. A dotace je celkem 8 551 341 korun.

Začátkem příštího roku se otevřenou i dvě psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty (ARP-AD). Komise vybrala žadatele SANANIM, z.ú. s výší dotace 4 953 548 korun a Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Její dotace je pak 4 712 609 korun. Spádovou oblastí obou ARP-AD je i v tomto případě Praha a Střední Čechy.

Podpora vzniku nových multidisciplinárních týmů v péči o duševně nemocné je spolu se zřizováním Center duševního zdraví dalším krokem ve Strategii reformy psychiatrické péče. Multidisciplinární týmy budou poskytovat zdravotní, sociální a další služby ambulantního i terénního charakteru v souladu s metodikami, které byly pro tento účel stanoveny. Klíčovým prvkem pro naplnění účelu a dosažení cílů pilotních provozů je uplatnění systému case managementu a úzká mezioborová spolupráce se souvisejícími subjekty a zařízeními. Práce týmů bude mezičlánkem mezi primární péčí a péčí ambulantní a lůžkovou.

Cílem je včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické problematiky a pomoc pacientům/klientům a jejich blízkým v krizových situacích. A to tak, aby se psychiatrické potíže nerozvinuly, byly včas řešeny a zlepšila se jejich prognóza. Pilotní provoz tak ověří, nakolik jsou tyto týmy schopné pomoci nejen pacientům a jejich rodinám, ale také do jaké míry dokážou odlehčit stávajícím modelům péče.

Metoda case managementu je v procesu klíčová, jedná se o aktivní a kontinuálně dostupnou činnost odborného pracovníka a týmu, směřovanou na pacienty, jejich zákonné zástupce a jejich blízké. Využívá poznatků vědy, je průběžně vyhodnocována, podporuje co nejdelší setrvání klienta v jeho aktuálním sociálním prostředí, zlepšuje kvalitu jeho života i kvalitu života pečujících blízkých. Proces je založen na dobré a kontinuální komunikaci mezi klienty, členy týmu i dalšími profesionály.

Pilotní provoz ambulancí i multidisciplinárních týmů bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné,“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217). Ten realizuje MZ ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?