S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo vypsalo druhou výzvu pro dotaci na vznik a provoz adiktologických multidisciplinárních týmů

Vytvořeno: 29. 6. 2020 Poslední aktualizace: 4. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo druhou, doplňkovou výzvu pro zájemce o dotaci na vznik a provoz pilotních adiktologických multidisciplinárních týmů. Program je součástí projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, který byl realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou.

 Na základě několikastupňového hodnocení budou ze zájemců vybrány tři týmy, jejichž velikost bude odpovídat regionům, ve kterých budou působit. Výše čerpání dotace v závislosti na tomto kritériu bude 11 300 000 Kč nebo 6 700 000 Kč po dobu 18 měsíců. Adiktologické multidisciplinární týmy budou vytvářet v rámci své spádové oblasti funkční propojení terénní, ambulantní a lůžkové péče pro adiktologické pacienty. Jejich služba bude prostřednictvím klíčového pracovníka pro daného klienta/pacienta individualizována, a to v co nejkratší čekací době. Hlavním cílem je optimální společenská integrace a zdravotní i sociální zotavení.

Tým bude ve svém regionu spolupracovat s dalšími potřebnými subjekty a službami. Bude se jednat jak o specializované služby, tak o služby určené pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, bydlení nebo ohledně volnočasových aktivit.

Jednotlivé prvky péče poskytované AMT vychází z postupů, které byly opakovaně ověřeny jako účinné. Jedná se např. o časnou intervenci, krizovou intervenci, individuální case management nebo o motivační trénink. Díky tomu dochází k prokazatelnému zlepšení klinického stavu, větší spokojenosti s léčbou, snížení zátěže rodin klientů/pacientů, snížení počtu dní v hospitalizaci. Model asertivní komunitní léčby také prokazatelně snižuje frekvenci a závažnost relapsu, délku hospitalizace a zapojení do trestné činnosti. V důsledku vede také ke stabilizaci v oblasti bydlení, zaměstnání a zvyšuje spokojenost pacientů.  

Dotace je určena pro poskytovatele zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Využít ji mohou také poskytovatelé sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách a podmínkách jejich poskytování.

Žadatelé se mohou hlásit do výzvy od 25. 6. 2020 do 27. 7. 2020. Ministerstvo zdravotnictví následně posoudí oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu. Následně komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem vybere žadatele, kteří budou vyzváni k doložení dalších podkladů pro vydání oficiálního rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotační program se řídí Výzvou a „Metodikou programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem“ uveřejněné zde.

Poskytovatelé služeb mohou žádat o finanční dotaci prostřednictvím žádosti uveřejněné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?