Memorandum ministerstva zdravotnictví a Platformy zdravotních pojištěnců ČR

Vytvořeno: 30. 10. 2012 Poslední aktualizace: 30. 10. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Platforma zdravotních pojištěnců ČR o. s. dnes podepsaly Memorandum o vzájemné podpoře a navázání spolupráce. Memorandum vzniklo zejména z obecné potřeby zvýšení informovanosti zdravotních pojištěnců, zajištění přístupu pacientů k efektivní, kvalitní a včasné péči hrazené ze zdravotního pojištění a prosazení efektivních reformních opatření.

 
Zúčastněné strany v Memorandu vytyčily obecné zaměření a hlavní body plánované spolupráce. Vzájemnou součinnost smluvních stran zajistí Koordinační skupina, která se bude pravidelně scházet nad aktuálními problémy ve zdravotnictví. Členové Koordinační skupiny k Memorandu uvedli:
 
Ing. Petr Nosek, náměstek pro zdravotní pojištění:
Uvítali jsme tuto iniciativu, jelikož je samozřejmě i v našem zájmu zajistit co největší informovanost veřejnosti týkající se činnosti pojišťoven. Za tímto účelem se budeme zasazovat v prvé řadě o zveřejnění smluv a jejich úhradových dodatků uzavřených se zdravotnickými zařízeními na webových stránkách pojišťoven. Cílem je zavedení naprosté transparentnosti do uzavřených smluvních vztahů a výše úhrad.
 
Mgr. Martin Plíšek, náměstek pro legislativu a právo:
Ministerstvo zdravotnictví považuje rovněž za velmi užitečné otevření diskuse o zavedení přímých voleb do orgánů zdravotních pojišťoven a tím i zastoupení občanů v těchto orgánech prostřednictvím jednotlivých Klubů pojištěnců. Ti tak získají přímý vliv nad kontrolou kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče. V tomto směru předložíme příslušné návrhy na změnu legislativy.
 
Mgr. Michala Filipová, předsedkyně PZP ČR:
V naší činnosti narážíme na problémy konkrétních pojištěnců s dostupností hrazené péče. Věříme, že ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví bude možno tyto problémy lépe řešit a zlepšovat tak fungování českého zdravotnictví způsobem respektujícím potřeby nemocných.
 
Ing. Pavel Štorkán, místopředseda PZP ČR:
Naším zájmem je dosažení vysokého stupně odbornosti, komplexnosti a zpětné vazby ve zdravotnické problematice. Memorandem s ministerstvem zdravotnictví tak přirozeně navazujeme na naši aktivní spolupráci s partnery z řad odborů, zaměstnavatelů, pacientských sdružení a samotných zdravotních pojištěnců.
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?