S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 28. 4. 2021

Vytvořeno: 28. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 27.04.2021 bylo provedeno 19 042 testů PCR a 160 909 antigenních testů, a to u 178 902 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 82,0 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 3 229 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 14,3 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 %). COVID-19 byl prokázán u 1 493 asymptomatických osob, z toho v 241 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 14,4 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 5,8% pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 0,2% pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 28.04.2021 46 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají vysokých hodnot, konkrétně:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.:

335,1

·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+:

238,6

·       Zjednodušené reprodukční číslo:

0,88

·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní:

39,9%

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

  

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 27. 04. 2021                                                                                /generováno 28.04.2021/

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 27. 04. 2021

Počet otestovaných osob*

Za 26. 04. 2021

Počet otestovaných osob*

PCR testů

19 042

 

20 548

 

Antigenní (Ag) testy

160 909

178 902

211 925

230 806

…z toho prvotesty

14 720

 

17 752

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 27. 04. 2021

… v %

Za 26. 04. 2021

… v %

Celkem

3 229

100%

2 575

100%

PCR – symptomatičtí pacienti

1 516

46,9%

 988

38,4%

PCR – asymptomatičtí pacienti

1 252

38,8%

1 056

41,0%

Ag – symptomatičtí pacienti

 220

6,8%

 333

12,9%

Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**

 241

7,5%

 198

7,7%

 

Počet testů dle indikace

Za 27. 04. 2021

… v %

Za 26. 04. 2021

… v %

Celkem

179 951

100%

232 473

100%

Diagnostická indikace

8 766

4,9%

10 433

4,5%

Epidemiologická indikace

21 936

12,2%

28 326

12,2%

Preventivní a plošné testování

147 593

82,0%

191 795

82,5%

Ostatní

1 656

0,9%

1 919

0,8%

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu***

Za 27. 04. 2021

Za 26. 04. 2021

7denní průměr k 26. 04. 2021

Diagnostická indikace

15,6%

10,1%

12,9%

Epidemiologická indikace

5,6%

3,9%

5,7%

Preventivní a plošné testování

0,2%

0,2%

0,3%

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní k 27. 04. 2021

Za 7 dní k 26. 04. 2021

Celkem v databázi

PCR testy

108 551

111 687

6 713 835

Antigenní testy

976 231

1029 814

10 932 716

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1–3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 28. 4. 2021*

INDEX RIZIKA k datu 28.04.2021: 46 bodů

 

Hodnota 27.04.2021: 54 bodů

Důvodem denní změny hodnoty k 28.4. 2021 je pokles 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+ a podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě.

 

Hodnota 26.04.2021: 54 bodů

Hodnota 25.04.2021: 54 bodů

Hodnota 24.04.2021: 54 bodů

Hodnota 23.04.2021: 54 bodů

Hodnota 22.04.2021: 54 bodů

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu.

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

335,1

13

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

238,6

10

Zjednodušené reprodukční číslo

0,88

3

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

39,9%

20

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ne

0

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ne

0

CELKEM

 

46

* Index rizika je od 6. 1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

  • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
  • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?