Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 16. 3. 2021

Vytvořeno: 16. 3. 2021 Poslední aktualizace: 16. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 15. 3. 2021 bylo provedeno 30 560 testů PCR a 134 504 antigenních testů, a to u 163 248 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 75,3 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 10 511 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 22,6 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 %). COVID-19 byl prokázán u 4 788 asymptomatických osob, z toho v 752 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 37,9 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 19,6% pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 0,9% pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 16.03.2021 71 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají vysokých hodnot, konkrétně:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.:

1 500,0

·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+:

1 080,3

·       Zjednodušené reprodukční číslo:

0,94

·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní:

40,9%

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

 

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 15.03.2021

/generováno 16.03.2021/

 

 

 

 

 

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 15.3.

Počet otestovaných osob*

Za 14.3.

Počet otestovaných osob*

PCR testů

30 560

 

163 248

 

8 260

 

52 668

 

Antigenní (Ag) testy

134 504

44 682

      …z toho prvotesty

45 131

15 317

 

 

 

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 15.3.

… v %

Za 14.3.

… v %

Celkem

10 511

100%

3 318

100%

PCR – symptomatičtí pacienti

4 095

39,0%

1 260

38,0%

PCR – asymptomatičtí pacienti

4 036

38,4%

1 184

35,7%

Ag – symptomatičtí pacienti

1 628

15,5%

580

17,5%

Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**

752

7,2%

294

8,9%

 

 

 

 

 

Počet testů dle indikace

Za 15.3.

… v %

Za 14.3.

… v %

Celkem

165 064

100%

52 942

100%

Diagnostická indikace

13 898

8,4%

3 366

6,4%

Epidemiologická indikace

24 478

14,8%

6 618

12,5%

Preventivní a plošné testování

124 335

75,3%

42 107

79,5%

Ostatní

2 353

1,4%

851

1,6%

 

 

 

 

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu***

Za 15.3.

Za 14.3.

7denní průměr k 14.3.

Diagnostická indikace

34,2%

39,8%

37,8%

Epidemiologická indikace

17,9%

18,6%

19,3%

Preventivní a plošné testování

0,6%

0,7%

0,9%

 

 

 

 

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní k 15.3.

Za 7 dní k 14.3.

Celkem v databázi

PCR testy

211 869

214 111

5 851 725

Antigenní testy

749 742

753 057

4 077 647

 

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1 – 3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

 

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 16. 3. 2021*

INDEX RIZIKA k datu 16.03.2021: 71 bodů

 

Hodnota 15.03.2021: 71 bodů

Index se k 16. 3. 2021 v porovnání s předchozím dnem nezměnil.

Hodnota 14.03.2021: 71 bodů

Hodnota 13.03.2021: 73 bodů

Hodnota 12.03.2021: 73 bodů

Hodnota 11.03.2021: 73 bodů

Hodnota 10.03.2021: 73 bodů

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu.

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

1 500,0

20

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

1 080,3

20

Zjednodušené reprodukční číslo

0,94

6

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

40,9%

25

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ne

0

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ne

0

CELKEM

 

71

* Index rizika je od 6.1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

  • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
  • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?