S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 15. 4. 2021

Vytvořeno: 15. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 14. 4. 2021 bylo provedeno 19 791 testů PCR a 144 397 antigenních testů, a to u 163 303 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 80,9 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 3 697 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 15,4 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 %). COVID-19 byl prokázán u 1 699 asymptomatických osob, z toho v 290 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 19,4 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 8,6% pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 0,3% pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 15.04.2021 62 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají vysokých hodnot, konkrétně:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.:

506,0

·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+:

387,4

·       Zjednodušené reprodukční číslo:

0,92*

·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní:

41,0%

* Hodnota reprodukčního čísla je částečně zkreslena referenčním obdobím (týdenní časové okno), které nyní zahrnuje Velikonoce (tedy období, kdy došlo k poklesu denních záchytů v důsledku sníženého objemu testů). Při kalkulaci s využitím 14denní referenční periody je hodnota R rovna 0,81.  

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

 

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 14. 04. 2021                                                                                /generováno 15.04.2021/

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 14. 04. 2021

Počet otestovaných osob*

Za 13. 04. 2021

Počet otestovaných osob*

PCR testů

19 791

 

24 010

 

Antigenní (Ag) testy

144 397

163 303

174 285

196 522

…z toho prvotesty

14 343

 

17 371

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 14. 04. 2021

… v %

Za 13. 04. 2021

… v %

Celkem

3 697

100%

5 050

100%

PCR – symptomatičtí pacienti

1 717

46,4%

2 399

47,5%

PCR – asymptomatičtí pacienti

1 409

38,1%

1 972

39,0%

Ag – symptomatičtí pacienti

 281

7,6%

 325

6,4%

Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**

 290

7,8%

 354

7,0%

 

Počet testů dle indikace

Za 14. 04. 2021

… v %

Za 13. 04. 2021

… v %

Celkem

164 188

100%

198 295

100%

Diagnostická indikace

9 615

5,9%

11 447

5,8%

Epidemiologická indikace

20 086

12,2%

24 845

12,5%

Preventivní a plošné testování

132 778

80,9%

159 654

80,5%

Ostatní

1 709

1,0%

2 349

1,2%

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu***

Za 14. 04. 2021

Za 13. 04. 2021

7denní průměr k 13. 04. 2021

Diagnostická indikace

16,4%

18,9%

18,8%

Epidemiologická indikace

7,4%

8,3%

8,7%

Preventivní a plošné testování

0,3%

0,3%

0,5%

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní k 14. 04. 2021

Za 7 dní k 13. 04. 2021

Celkem v databázi

PCR testy

127 039

135 036

6 507 077

Antigenní testy

921 801

986 124

8 595 028

 * Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1–3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

 

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 15. 4. 2021*

INDEX RIZIKA k datu 15.04.2021: 62 bodů

 

Hodnota 14.04.2021: 65 bodů

Důvodem denní změny hodnoty k 15.04. 2021 je pokles zjednodušeného reprodukčního čísla.

Hodnota 13.04.2021: 65 bodů

Hodnota 12.04.2021: 62 bodů

Hodnota 11.04.2021: 59 bodů

Hodnota 10.04.2021: 59 bodů

Hodnota 09.04.2021: 59 bodů

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu.

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

506,0

16

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

387,4

13

Zjednodušené reprodukční číslo

0,92

6

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

41,0%

25

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ne

0

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ano

2

CELKEM

 

62

* Index rizika je od 6. 1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

  • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
  • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?