Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 12. 1. 2021

Vytvořeno: 12. 1. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 11. 1. 2021 bylo provedeno 31 672 testů PCR a 35 973 antigenních testů, a to u 66 955 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 47,0 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 9 294 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 22,4 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20–25 %). COVID-19 byl prokázán u 3 689 asymptomatických osob, z toho v 576 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 35,7 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 25,4% pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 4,2% pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES) podle nové metodiky. Parametr „Relativní pozitivita záchytu nemoci“ je v indexu nahrazen podílem hospitalizovaných pacientů s COVID-19, kteří nebyli zachyceni testováním a trasováním („Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě, za posledních 14 dní“).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 12.01.2021 84 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají vysokých hodnot, konkrétně:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.:

1 491,0

·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+:

1 373,8

·       Zjednodušené reprodukční číslo:

1,12

·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní:

51,6%

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

 

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 11. 1. 2021

 

(generováno 12. 1. 2021)

 

 

 

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 11. 1.

Počet otestovaných osob *

PCR testů

31 672

 

Antigenní (Ag) testy

36 086

66 955

      …z toho prvotesty

19 264

 

 

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 11. 1.

… v %

Celkem

9 294

100 %

PCR – symptomatičtí pacienti

4 107

44,2 %

PCR – asymptomatičtí pacienti

3 113

33,5 %

Ag – symptomatičtí pacienti

1 504

16,2 %

Ag – asymptomatičtí pacienti (konfirmace PCR) **

   576

  6,2 %

 

 

 

Počet testů dle indikace

Za 11. 1.

… v %

Celkem

67 758

100 %

Diagnostická indikace

23 966

35,4 %

Epidemiologická indikace

  9 124

13,5 %

Preventivní a plošné testování

31 939

47,1 %

Ostatní

  2 729

  4,0 %

 

 

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu

Za 11. 1.

7denní průměr

Diagnostická indikace

27,0 %

35,7 %

Epidemiologická indikace

18,1 %

25,4 %

Preventivní a plošné testování

  2,3 %

  4,2 %

 

 

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní

Celkem v databázi

PCR testy

224 826

4 108 278

Antigenní testy

173 234

1 082 003

 

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

 

 Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 12. 1. 2021 *

INDEX RIZIKA k datu 12. 1. 2021: 84 bodů

 

Hodnota 11. 1. 2021: 84 bodů

Index se k 12. 1. 2021 v porovnání s předchozím dnem nezměnil.

Hodnota 10. 1. 2021: 87 bodů

Hodnota 9. 1. 2021: 87 bodů

Hodnota 8. 1. 2021: 86 bodů

Hodnota 7. 1. 2021: 86 bodů

Hodnota 6. 1. 2021: 86 bodů

 

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

1 491,0

20

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

1 373,8

20

Zjednodušené reprodukční číslo

1,12

12

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

51,6%

30

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ano

  2

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ne

0

CELKEM

 

            84

* Hodnoty za období 1. 1. – 5. 1. byly přepočítány zpětně dle nové metodiky výpočtu
(https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes)

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti uvažuje pro výpočet pozitivity testů veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci dále mění zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují řádově srovnatelné úrovně jako testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, indikace testů a klinickou závažnost.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu–senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli, je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců.

Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?