Tématické operační programy

Vytvořeno: 29. 5. 2008 Poslední aktualizace: 29. 5. 2008

V programovacím období 2007-2013 je připraveno celkem 8 tématických operačních programů (OP). Každý z těchto 8 operačních programů má své specifické tématické zaměření.

Tématické operační programy jsou z převážné většiny financovány z cíle Konvergence, který je zaměřen na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech (regiony s HDP nižším HDP než 75% průměru EU). Podpora z cíle Konvergence směřuje do regionů na území ČR s výjimkou hl. města Praha.

Výjimku tvoří vícecílové programy, které jsou financovány jak z prostředků určených pro cíl Konvergence, tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je proto celá Česká republika včetně hl. města Praha.

Tématické operační programy navazují na rozvojovou strategii a cíle politiky soudržnosti definované v Národním strategickém referenčním rámci ČR pro období 2007-2013 (NSRR). OP převádí jednotlivé priority NSRR do konkrétních oblastí podpor, které jsou přesně věcně vymezeny a navzájem odděleny.

Na tématické operační programy cíle Konvergence je vyčleněno z fondu EU 21,2 mld. € (cca 598,6 mld. Kč).

Oblasti zdravotnictví se budou týkat především tyto programy:

OP Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Řídícím orgánem OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí. http://www.opzp.cz/

 

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech. Tohoto potenciálu bude dosahováno především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

Řídícím orgánem OP VAVPI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. http://www.msmt.cz/

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Řídícím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. http://www.msmt.cz/

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Jeho cílem je „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 10 nejlepších zemí EU”.

Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí.