S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Studium absolvované na území ČR v cizím jazyce

Vytvořeno: 6. 11. 2012 Poslední aktualizace: 9. 3. 2021
Absolventi akreditovaných zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyce než českém jsou odborně způsobilí k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce. Znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo posouzením:
 
 1. dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka, nebo
 2. dokladu o vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce, nebo
 3. jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného povolání, nebo
 4. pohovorem (postup stanovuje vyhláška č. 189/2009 Sb.), ke kterému žadatel bude pozván po podání žádosti, pokud nepředloží některý z výše uvedených dokladů.

 

Od ověření znalosti českého jazyka pohovorem se upustí, pokud uchazeč předloží doklady uvedené v předchozím odstavci pod písm. a), b) nebo c). O tomto úkonu bude proveden záznam do spisu. Znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž nejméně 1 člen má odbornou způsobilost k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové komise zvolí předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem. O výsledku ověření rozhoduje komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise. Termín a místo konání ověření určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně 15 kalendářních dnů před termínem konání ověření. Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou:

 
 • četby odborného textu v českém jazyce, a

 • reprodukce obsahu přečteného textu, a

 • rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě s osobou, která je způsobilá k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání, a

 • písemného záznamu vztahujícího se k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

 

Před zahájením ověření znalosti českého jazyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam do protokolu. Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti českého jazyka slovy – prospěl / neprospěl – a provede o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka se provádí záznam o obsahu pohovoru.

 
 
Formulář žádosti o uznání způsobilosti podle § 86 zákona č. 96/2004 Sb. je k dispozici v aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků) ZDE
 
 

Zde ho může zdravotnický pracovník vyplnit dle níže uvedených pokynů:

 
1
vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek – nalepením kolkové známky (je-li požadována) na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti
 
Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.
 
 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

K vyplněné a podepsané žádosti je nutné doložit následující doklady:

 • ověřená kopie (ne originál) dokladu o absolvování akreditovaného zdravotnického studijního programu uskutečněným vysokou školou v České republice v jiném vyučovacím jazyce než českém – diplom (s prostou kopií vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu);

 • doklad o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., – lze doložit následujícími doklady – doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo doklad o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce nebo doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon příslušného povolání; v případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, ověří znalost českého jazyka uchazeče Ministerstvo zdravotnictví pohovorem;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – zdravotní způsobilost se prokazuje lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců;

 • kolek v hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

 

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.