S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Strategický cíl 1. Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví

Vytvořeno: 7. 7. 2016 Poslední aktualizace: 7. 7. 2016

 

Zlepšení orientace občanů ve zdravotním systému a povzbuzení aktivity občanů k péči o vlastní zdraví, k aplikaci zdravého životního stylu, k omezení rizikového chování, k rozvoji osobní zodpovědnosti a k účelnému přístupu ke zdrojům zdravotnického systému jsou faktory, které pozitivně ovlivní zvládnutí rostoucí incidence chronických onemocnění u stárnoucí populace. Posílení pozice občana v zdravotnickém systému je zcela v souladu s doporučeními EK Zdraví 2020, je cestou k rozvoji jednoduché a účinné komunikace mezi občany, zdravotnickými profesionály a zodpovědnými orgány veřejné správy.

 

 1. Východiska a požadavky na naplnění strategického cíle

 

Proto je potřeba vytvořit takový systém, který by řešil nejen technické zprostředkování informací, ale i celý ekosystém redakcí a důvěryhodných přispěvatelů starajících se o aktuálnost informací a jejich věrohodnost a odbornou úroveň.

 

Služby s využitím nástrojů informačních a komunikačních technologií, které by aktivitu občanů podporovaly, existují zpravidla pouze jako součásti jiných specifických systémů. K dispozici není ucelený a záměrně budovaný systém, který by podporoval aktivní zapojení občanů v prevenci a péči o vlastní zdraví a integroval nabídku existujících a nově budovaných elektronických informačních zdrojů a služeb.

 

Takový systém budeme zjednodušeně nazývat Národním zdravotnickým informačním portálem, který bude hlavním zdrojem informací o zdraví a zdravotnictví pro občana a významným zdrojem informací pro odborné a řídící pracovníky ve zdravotnictví. Měl by poskytnout nebo zprostředkovat komplexní informace z oblasti zdravotní péče, prevence a podpory zdraví jak pro širokou, tak odbornou veřejnost, například:

 • informace o interaktivních preventivních programech zaměřených na zvyšování zdravotní gramotnosti,
 • navigátor pro poradenskou, konzultační a intervenční činnost v oblasti prevence rizikových faktorů životního stylu, s využitím odkazů na důvěryhodné zdroje informací,
 • epidemiologické prevalenční studie,
 • matematické modelování prognóz onemocnění, efektivity preventivních programů,
 • epidemiologické prevalenční studie,
 • věcně příslušné analýzy a legislativu,
 • vhodné nástroje sociálního marketingu,
 • navigátor komunitních programů s využitím geografického informačního systému.

 

Národní zdravotnický informační portál využívá (odkazuje na) data z jiných zdrojů informací / portálů a dává je do souvislostí a vytváří tak ucelený, přehledný a důvěryhodný veřejný zdroj informací. Zprostředkované informace jsou buď garantovány anebo je uváděn zdroj, který za jejich správnost odpovídá.

zdravotní systy směrem k občanovi.

Národní zdravotnický informační portál (dále také jen jako „Portál“) vytvoří chráněný komunikační kanál mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb a vytvoří uživatelsky přívětivé prostředí pro čerpání zdravotních služeb (objednávání, konzultace, výpisy z dokumentace apod.).

 

 1. Dopady naplnění jednotlivých specifických cílů v kontextu strategického cíle

Strategický cíl sestává ze tří specifických cílů, a to:

 1. Zajištění snadného a rovného přístupu k informacím o poskytovatelích zdravotních služeb, zajištění dostupnosti služeb jednoduchými nástroji elektronické komunikace, který je realizován prostřednictvím třech opatření:
 • úplný přehled o poskytovatelích zdravotních služeb včetně kvalitativních parametrů. Jeho výstupem bude poskytování komlexní a průběžně aktualizované informace o všech poskytovatelích zdravotních služeb. Tato služba umožní občanovi si vybrat poskytovatele dle svých potřeb a preferencí,
 • elektronické objednání zdravotní služby. Jeho výstupem bude zprostředkování přístupu občanů do jednotlivých objednávkových systémů poskytovatelů a těm, kteří je nemají, umožní využít k tomuto účelu centrální aplikaci. Tato služba zjednoduší přístup občanů ke zdravotním službám v závislosti na jejich potřebách a možnostech,
 • distanční elektronická konzultace zdravotního stavu. Jeho výstupem bude chráněný komunikační kanál mezi pacientem a jeho lékařem. Tato služba umožní vyřešit ty potřeby pacienta, které nepotřebují jeho fyzickou přítomnost v ordinaci.
 1. Poskytnutí přesných informací o zdravotním stavu a léčebných plánech je realizováno v rámci tří opatření:
 • snadný přístup k osobnímu zdravotnímu záznamu. Jeho výstupem je chráněný přístup občana k informacím o svém zdravotním stavu, o předepsaných léčivech, o doporučeném léčebném režimu, o termínech a typu kontrol vyplývajících z jeho individuálního zdravotního plánu apod. Tato služba umožní lepší kontrolu občana nad péčí o své vlastní zdraví,
 • umožnění přístupu k záznamům blízkých osob (na základě rozhodnutí pacienta nebo jeho oprávněného zástupce). K tomuto účelu bude vytvořen systém správy souhlasů a přístupů osob oprávněných nahlížet do pacientovy dokumentace, resp. k jeho zdravotním záznamům. Tato služba umožní oprávněným osobám přístup ke zdravotním informacím léčeného občana a zlepšit kvalitu zejména neformální péče,
 • otevřený přístup k osobnímu účtu v systému úhrad zdravotních služeb. Jeho výstupem je umožnění / zprostředkování autorizovanému přístupu občana ke svému osobnímu účtu vedenému zdravotní pojišťovnou.

 

 1. Rozvoj informační podpory při péči o vlastní zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti:
 • otevřený a přehledný přístup k informacím o podpoře zdraví a dostupných preventivních programech. Jeho výstupem je informační kanál, který bude občana navigovat k důvěryhodným zdrojům informací o zdravotní péči a zdravém životním stylu. Tato služba umožní občanům přístup k informacím potřebným pro udržení zdraví a ve chvíli nemoci k jejímu lepšímu zvládání, 
 • zvyšování zdravotní gramotnosti prostřednictvím kvalifikovaných informací. Jeho výstupem je informační kanál, který bude občana směřovat k důvěryhodným vzdělávacím portálům a nabídne mu asistenci při řešení nejrůznějších životních situaci. Tato služba umožní občanovi prohlubovat své znalosti v péči o své zdraví a zpřesní jeho rozhodování při řešení životních situací ve zdravotně-sociální oblasti,
 • ucelená komunikační podpora péče o chronicky nemocné. Jeho výstupem je zpřístupnění informaci o doporučených léčebných postupech u konkrétních chronických onemocnění a autorizovaný přístup občanů ke svým individuálním léčebným plánům. Tato služba umožní občanům lépe rozumět své nemoci a posílí jeho compliance k léčbě a kvalitu sebepéče.
 1. Výstupy naplnění specifických cílů

 

Portál jako nástroj odborné informační podpory občanů, ale i zdravotnických profesionálů se stane významným nástrojem podpory a propagace péče o vlastní zdraví, informovanosti občanů o dostupnosti a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb a bude mít dopad na zvýšení kvality zdravotní péče, bezpečí pacientů a v konečném důsledku i na růst efektivity zdravotnického systému.

Vytvoření uceleného, přehledného a důvěryhodného veřejného zdroje informací povede k růstu zdravotní gramotnosti, k omezení nárůstu zdravotních rizik z důvodu aplikace nesprávných doporučení v řízení vlastního životního stylu, k prosazení efektivních postupů při péči o chronicky nemocné.

 

 1. Indikátory dosažení strategického cíle

Základním indikátorem dosažení tohoto strategického cíle „Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví“ bude rostoucí počet registrovaných i neregistrovaných uživatelů Národního zdravotnického informačního portálu a míra spokojenosti jeho uživatelů.

 1. Hlavní bariéry a rizika realizace (dopad nulové varianty strategického cíle)

Rizikem pro dosažení tohoto strategického cíle je v prvé řadě složitá organizace přispěvatelů a redaktorů a jejich ochota a zainteresovanost poskytovat validní informace na portál. Pokud by přetrvávala nedostatečná úroveň podpory aktivní role občana, lze očekávat prohlubování nerovností v přístupu ke zdravotním službám a k omezení dopadu jinak dobře koncipovaných preventivních programů.