Stanovisko MZ k provedení vstupní nebo mimořádné pracovnělékařské prohlídky

Vytvořeno: 11. 1. 2024 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Na základě dotazů zaslaných na Ministerstvo zdravotnictví vyplývá nejasný výklad toho, v jakých případech má být provedena vstupní prohlídka, tzn. „nepravá“, a v jakých mimořádná prohlídka. Ministerstvo zdravotnictví k tomu sděluje následující stanovisko. 

Pracovnělékařské prohlídky jsou upraveny zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 79/2013 Sb.“). Pracovnělékařskými prohlídkami jsou vstupní prohlídka, periodická prohlídka, mimořádná prohlídka, výstupní prohlídka a následná prohlídka. Při provádění pracovnělékařských prohlídek jsou zaměstnancům poskytovány edukační a konzultační zdravotní služby.

Vstupní prohlídky se dle ust. § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb. provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.

Mimo jiné se vstupní prohlídka provádí též před změnou druhu práce nebo před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce.

Ne každá změna podmínek na pracovišti tak vyvolá potřebu vyslat zaměstnance na vstupní prohlídku. Tak tomu bude v případě, že nebude naplněna definice odlišných podmínek dle předchozího odstavce. Pokud dojde u zaměstnance „pouze“ k navýšení míry rizika u rizikového faktoru výkonu práce, který byl v rámci vstupní prohlídky již zohledněn, budou splněny podmínky pro provedení tzv. mimořádné prohlídky. Důvod k nové vstupní prohlídce bude dán tehdy, pokud bude zaměstnavatel např. zamýšlet  zaměstnance, který byl původně zařazen v kategorii první dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), zařadit k výkonu práce zařazené do kategorie druhé, druhé rizikové, třetí či čtvrté. Pokud tedy práce byla zařazena v kategorii první a nyní zaměstnanec bude vykonávat práci zařazenou do kategorie druhé a vyšší, bude provedena vstupní prohlídka, neboť faktory pracovního prostředí (pro které je práce zařazena v kategorii druhé a vyšší) nebyly při vstupních prohlídkách zohledněny.

Dle ust. § 12 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. se mimořádná prohlídka provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek. Mimořádná prohlídka by byla namístě tehdy, když práce nebyla zařazena v kategorii první, ale již v kategorii vyšší (a v rámci pracovnělékařské prohlídky byl již konkrétní rizikový faktor pracovního prostředí zohledněn) a dojde k přeřazení ještě do kategorie vyšší (tedy je navýšena míra rizika). Příkladem nechť je situace, kdy zaměstnanec vykonává práci zařazenou v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v kategorii druhé pro faktor pracovního prostředí vibrace přenášené na ruce. V rámci kontrolního měření předmětného rizikového faktoru byla zjištěna vyšší míra expozice vibracím přenášených na ruce, a práce tak již nedopovídá kritériím pro zařazení do kategorie druhé a je přeřazena do kategorie vyšší (třetí nebo čtvrté). Vzhledem k tomu, že práce byla zařazena do druhé kategorie pro předmětný faktor, byly vibrace přenášené na ruce zohledněny již při posouzení zdravotní způsobilosti k práci v rámci předchozí pracovnělékařské prohlídky. Dle uvedeného došlo k navýšení míry rizika již zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek, a proto se provede mimořádná prohlídka.