S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví, ohledně povinnosti úhrady zdravotní péče dle „úhradové vyhlášky“ vydávané na základě §17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Vytvořeno: 20. 7. 2012 Poslední aktualizace: 20. 7. 2012

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví, ohledně povinnosti úhrady zdravotní péče dle vyhlášky vydávané na základě §17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „Zákon“), kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro příslušný kalendářní rok (dále jen „Úhradová vyhláška“)

 
 §17 odst. 5 Zákona uvádí, že nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení se vždy na následující kalendářní rok dohodnou v dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. Svolavatelem dohodovacího řízení je Ministerstvo zdravotnictví. Dojde-li k dohodě, posoudí její obsah Ministerstvo zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Je-li dohoda v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, vydá ji Ministerstvo zdravotnictví jako vyhlášku. Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 120 dnů před skončením příslušného kalendářního roku nebo shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo veřejným zájmem, stanoví hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení na následující kalendářní rok Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Vyhláška podle věty čtvrté a páté se použije, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna za podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.
 
Dle názoru Ministerstva zdravotnictví poskytuje ustanovení § 17 odst. 5 Zákona zdravotnickým zařízením a zdravotním pojišťovnám určitou míru smluvní volnosti. Tuto skutečnost však nelze vykládat způsobem, že zdravotní pojišťovny mají možnost aplikaci Úhradové vyhlášky jednostranně vyloučit. Dle poslední věty citovaného ustanovení platí, že v případě, kdy nedojde mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou k dohodě ohledně cenového ujednání, je zdravotní pojišťovna ze Zákona vázána povinností postupovat při vyúčtování dle Úhradové vyhlášky.
 
Nedojde-li na základě výše uvedeného k dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením ohledně návrhů cenových ujednání, je zdravotní pojišťovna povinna postupovat při vyúčtování pro příslušný kalendářní rok v souladu s Úhradovou vyhláškou. V případě, kdy zdravotní pojišťovna odmítá provádět úhradu poskytnuté zdravotní péče v souladu s Úhradovou vyhláškou, může být v návaznosti na ustanovení § 17 odst. 5 Zákona ze strany Ministerstva zdravotnictví takovýto postup zdravotní pojišťovny sankcionován na základě zmocnění dle ustanovení § 45a Zákona a to pokutou až do výše 10 000 000 Kč.

Přílohy