Společné předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

Aktuální informace v oblasti ochrany veřejného zdraví naleznete také na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Informace o nebezpečných výrobcích jsou vyvěšeny na úřední desce.

 č. 258/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 

č. 490/2000 Sb.

Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

č. 224/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

č. 6/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

č. 138/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

č. 35/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

č. 252/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

č. 428/2004 Sb.

Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

č. 473/2008 Sb.

Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

č. 306/2012 Sb.

Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

č. 423/2013 Sb.

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru

č. 291/2015 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

č. 315/2018 Sb.

Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

***

č. 120/2002 Sb.

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů

***

č. 324/2016 Sb.

Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

 

č. 333/2016 Sb.

Vyhláška o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

***

č. 94/2016 Sb.

Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

č. 61/2013 Sb.

Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech