Specifické zdravotní služby

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 373/2011 Sb.

Zákon o specifických zdravotních službách

 

č. 104/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

č. 410/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření

č. 79/2013 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

č. 391/2013 Sb.

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu                      

 ***

č. 66/1986 Sb.

Zákon o umělém přerušení těhotenství

 

č. 75/1986 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR, kterou se provádí zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství

***

č. 493/2002 Sb.

Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

č. 277/2004 Sb.

Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

č. 268/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění

č. 340/2012 Sb.

Vyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985 Věstník MZ ČSR, pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi

č. 276/2015 Sb.

Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání