S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Specializační vzdělávání – akreditace – základní informace

Vytvořeno: 26. 3. 2016 Poslední aktualizace: 6. 8. 2021

Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Specializačního vzdělávání

 

Žádost se předkládá v trojím písemném vyhotovení v kroužkové, případně jiné vazbě a na CD, případně flash disku Ministerstvu zdravotnictví, Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání.

 

Pokyny pro podání žádosti o udělení / prodloužení akreditace:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč – nalepením kolkové známky na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu ministerstva

 

Uhradit správní poplatek lze:

 1. formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)

 2. bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.
Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz ,
tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Poznámka pro příjemce (avízo): IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 2380

 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace obsahuje:

 1. Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace s dokladem o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč formou kolku vyplněný prostřednictvím aplikace EZP

 1. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob (odborných garantů/školitelů);

 2. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob, které se budou podílet dále na vzdělávacím programu;

 3. Seznam lektorů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat;

 4. příslušný vzdělávací program;

 5. doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program; tyto doklady zle nahradit čestným prohlášením;

 6. doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru (příspěvková organizace – zřizovací listina, nestátní zdravotnické zařízení – registrace);

 7. smlouva o vzájemné spolupráci (pokud žadatel není poskytovatelem zdravotní péče v příslušném oboru);

 8. doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání;

 9. nejvyšší počet míst pro vzdělávání ve vzdělávacím programu; v případě, že je vzdělávací program zajišťován ve více smluvních zařízeních, počet míst pro každé zařízení;

 10. doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti.

 

Vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávacího programu.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska akreditační komise.

 

V případě předkládané žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace. Doklady o vzdělání lektorů či školitelů je možné předkládat v prosté kopii. Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.

Žádost o udělení akreditace může být předložena též v prostých kopií.

 

 

Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

ID datové schránky: pv8aaxd

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu

 


KONTAKTNÍ OSOBA ZA MZČR – AKREDITACE, PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Lenka Čermáková

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 380

Přílohy