S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Specializační vzdělávání – akreditace – základní informace

Vytvořeno: 26. 3. 2016 Poslední aktualizace: 4. 11. 2022

Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Specializačního vzdělávání

 

Žádost se předkládá v trojím písemném vyhotovení v kroužkové, případně jiné vazbě a na CD, případně flash disku Ministerstvu zdravotnictví, Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání.

 

Pokyny pro podání žádosti o udělení / prodloužení akreditace:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč – nalepením kolkové známky na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu ministerstva

 

Uhradit správní poplatek lze:

  1. formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)

  2. bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.
Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz ,
tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Poznámka pro příjemce (avízo): IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 2380

 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace obsahuje:

  1. Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace;

  2. doklad o zaplacení správního poplatku;
  1. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu všech fyzických osob podílejících se na realizaci vzdělávacího programu;

  2. příslušný vzdělávací program včetně seznamu lektorů/školitelů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat;

  3. doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program – čestné prohlášení;

  4. doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru – oprávnění k poskytování zdravotních služeb (volitelné);

  5. smlouva o vzájemné spolupráci (v případě smluvních partnerů);

  6. doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání.

 

Vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávacího programu.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska akreditační komise.

 

V případě předkládané žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace. Doklady o vzdělání lektorů či školitelů je možné předkládat v prosté kopii. Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.

Žádost o udělení akreditace může být předložena též v prostých kopií.

 

 

Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

ID datové schránky: pv8aaxd

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu

 


KONTAKTNÍ OSOBA ZA MZČR – AKREDITACE, PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Lenka Čermáková

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 380

Přílohy