Soudní dvůr EU k úhradě kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace

Vytvořeno: 28. 11. 2023 Poslední aktualizace: 28. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na dopady rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. října 2023 ve věci C-307/22, v řízení FT proti DW. Plný text rozhodnutí v českém jazyce naleznete zde: CURIA – Dokumenty (europa.eu).

Soudní dvůr EU sice rozhodoval věc, která se týkala střetu německého práva upravujícího oprávnění poskytovatele zdravotních služeb požadovat od pacienta úhradu nákladu za pořízení kopie zdravotnické dokumentace a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), avšak vzhledem k tomu, že právní úprava v České republice je v podstatě shodná s tou německou, jsou závěry Soudního dvora EU použitelné i na právní stav v České republice.

Podle čl. 15 odst. 1 GDPR platí, že „Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům…“.

Podle čl. 12 odst. 5 GDPR pak platí, že: „Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků
15
až 22 a 34 se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

  1. a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
  2. b) odmítnout žádosti vyhovět.“

Soudní dvůr EU dospěl k těmto klíčovým závěrům:

  1. Čl. 12 odst. 5 a čl. 15 odst. 1 a 3 GDPR musí být vykládány v tom smyslu, že povinnost poskytnout subjektu údajů (pozn. rozuměj pacientovi) bezplatně první kopii jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, je pro správce (pozn. rozuměj pro poskytovatele zdravotních služeb) závazná.
  1. GDPR neumožňuje přijmout vnitrostátní právní úpravu, která za účelem ochrany hospodářských zájmů správce ukládá subjektu údajů povinnost uhradit poplatek za první kopii jeho osobních údajů, které jsou předmětem tohoto zpracování.
  1. V rámci vztahu mezi lékařem a pacientem právo na získání kopie zpracovávaných osobních údajů znamená, že subjektu údajů musí být poskytnuta věrná a srozumitelná reprodukce všech těchto údajů. Předpokladem tohoto práva je právo získat úplnou kopii dokumentů, které se nachází v jeho zdravotnické dokumentaci, které obsahují mimo jiné uvedené údaje, pokud je poskytnutí takovéto kopie nezbytné k tomu, aby si subjekt údajů mohl ověřit správnost a úplnost údajů a byla zaručena jejich srozumitelnost.

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo změnu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho § 66, která uvede tento zákon do souladu se závěry uvedeného rozsudku Soudního dvora EU, jejíž účinnost však vzhledem k obvyklé délce legislativního procesu nelze očekávat dříve než v průběhu roku 2024.

Do té doby apelujeme na poskytovatele zdravotních služeb, aby postupovali v souladu se závěry Soudního dvora Evropské unie.

Případné dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu: zdrdok@mzcr.cz.

V Praze dne 27. 11. 2023