Shrnutí analýz OECD v roce 2021: Zdravotnický profil ČR a srovnávací studie zdravotnických systémů

Vytvořeno: 17. 8. 2022 Poslední aktualizace: 17. 8. 2022

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, podrobnosti zde) je díky svým unikátním analytickým a datovým kapacitám široce respektovanou organizací. Výstupy organizace v podobě publikací a rozsáhlých komparativních studií, které často obsahují také nezávazná doporučení, jsou pravidelně pozitivně přijímány odbornou veřejností a staly se podkladem pro informovaná a vědecky podložená rozhodnutí tvůrců politik.

V oblasti zdraví jsou vlajkovou lodí spolupráce následující tři výstupy: Zdravotnický profil; Health at a Glance a OECD Health Statistics. Tyto výstupy jsou připravovány ve spolupráci s členskými státy a dalšími partnery, zejména Evropskou unií a Světovou zdravotnickou organizací.

Zdravotnický profil ČR

Zdravotnické profily členských států EU (a dále Norska a Islandu) vznikají každé dva roky (první profil byl uveřejněn v roce 2017). Cílem je poskytnout stručné a přehledné zhodnocení výkonnosti zdravotnického systému s ohledem na kontext a specifika daného státu. Studie obsahuje shrnutí zdravotního statusu obyvatelstva, faktory ovlivňující zdraví, stručný popis systému zdravotní péče, a v kontextu pandemie covid-19 také odolnost zdravotnického systému. Autoři v každém členském státě sledují vedle hodnocení silných stránek i výzvy, jimž zdravotnický systém čelí. Vedle 29 zdravotních profilů zemí autoři dále nabízejí shrnující zprávu, která prezentuje některé z nejdůležitějších trendů transformace systémů zdravotní péče.

Zdravotní profil ČR obsahuje tedy vedle shrnutí hlavních ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a zdravotního systému také několik klíčových zjištění, respektive výzev pro český zdravotní systém. Zdravotnický profil ČR v roce 2021 (jeho česká verze) je k dispozici zde:

Zdravotnický profil ČR vzniká v rámci cyklu State of Health in the EU, který na pravidelné bázi porovnává zdravotní systémy všech členských zemí EU a přináší o nich základní informace. Projekt řídí Evropská komise, která při přípravě studií spolupracuje s OECD a Evropským střediskem pro sledování zdravotnických systémů a politik.

Podrobnosti k State of Health in the EU (včetně shrnující zprávy) jsou k dispozici zde.

Health at a Glance

Publikace Health at a Glance je hlavním výstupem OECD v oblasti zdravotnictví, která vychází 1x ročně a je buď zaměřená regionálně (Health at a Glance: Europe), nebo na všechny členské státy OECD (a partnerské či kandidátské země). Dokument obsahuje analýzy a trendy, přičemž využívá nejnovější srovnatelné údaje zaměřené na komparaci zdravotního stavu obyvatelstva, na rizikové faktory a chování, na přístup a kvalitu zdravotní péče, ale také na finanční a lidské zdroje. Vedle pravidelných kapitol se publikace každý rok věnuje speciálnímu tématu. Hlavním tématem dosud poslední publikace (v roce 2021) jsou přímé a nepřímé dopady covid-19 (např. dopad na duševní zdraví).

Publikace Health at a Glance (a Health at a Glance: Europe) včetně shrnutí a doprovodných dokumentů je k dispozici zde.

OECD Health Statistics

Zdravotní databáze OECD nabízí nejkomplexnější zdroj srovnatelných statistik o zdraví a zdravotnických systémech napříč zeměmi OECD. Databáze vychází z více než 1200 ukazatelů pokrývajících různé aspekty zdravotních systémů. Součástí databáze je i podrobný přehled o definicích, zdrojích dat a metodách sběru. Online databáze je ve spolupráci s členskými státy pravidelně aktualizována.

Online databáze je k dispozici zde.