S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Seznam žádostí o dotaci vyloučených pro formální nedostatky

Vytvořeno: 4. 4. 2018 Poslední aktualizace: 4. 4. 2018

Ministerstvo zdravotnictví ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 96/2004 Sb. uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v Metodice RMN 2018, tj.: 

·         Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci.

·         Předložená akreditace je určena pro fyzickou osobu, ale o dotaci žádá právnická osoba.

·         Předložená akreditace je na jiný obor specializačního vzdělávání.

·         Chybně označena obálka.

·         Nedodržení termínu pro podání žádosti.

·         Není předložen životopis školitele.

·         Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti.

·         Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby.

·         Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby.

·         Chybí podpis na formuláři Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby.

·         Ve finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta.

·         Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávání.

·         Chybí podpis osoby odpovědné za zpracování finančního plánu projektu na Prohlášení.

·         Není doložena smlouva s akreditovaným pracovištěm.

·         Výpis z obchodního rejstříku (datum vydání požadovaného dokladu nesmí být starší tří měsíců).

·         Žádost je podána na jiný obor.

 

V příloze jsou uvedeny tabulky dle jednotlivých oborů se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem, a to včetně data, do kterého se žadatel může proti vyloučení odvolat, a dále formulář pro podání námitek včetně postupu k jeho vyplnění.

 

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a ministerstvo bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal. V takovém případě ani nebude vydáno písemné rozhodnutí ministerstva o vypořádání námitky.

 

Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dnů ode dne uveřejnění seznamu, tj. do 11. 4. 2018.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

 

 

Přílohy