Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2021

Vytvořeno: 16. 4. 2021 Poslední aktualizace: 16. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2021 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj. např.:

  • Chybí Rozhodnutí o akreditaci na kmen
  • Chybí Rozhodnutí o akreditaci na vlastní specializovaný výcvik
  • Chybí formulář Informace o vlastnické struktuře
  • Chybí kopie smlouvy o spolupráci s akreditovaným zařízením
  • Chybí životopis školitele
  • Doložená akreditace je na jiný obor
  • Chybný název žádosti
  • Jiný důvod

V příloze je tabulka se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem. Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a Ministerstvo zdravotnictví bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal

Přílohy