Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2017

Vytvořeno: 4. 4. 2017 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2017 dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj.: 

·         Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci.

·         Předložená akreditace je určena pro fyzickou osobu, ale o dotaci žádá právnická osoba.

·         Předložená akreditace je na jiný obor specializačního vzdělávání.

·         Chybně označena obálka.

·         Nedodržení termínu pro podání žádosti.

·         Není předložen životopis školitele.

·         Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti.

·         Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby.

·         Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby.

·         Chybí podpis na formuláři Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby.

·         Ve finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta.

·         Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávání.

·         Chybí podpis osoby odpovědné za zpracování finančního plánu projektu na Prohlášení.

·         Není doložena smlouva s akreditovaným pracovištěm.

·         Výpis z obchodního rejstříku (datum vydání požadovaného dokladu nesmí být starší tří měsíců).

·         Žádost je podaná na jiný obor.

 

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem, a to včetně data, do kterého se žadatel může proti vyloučení odvolat a dále formulář pro podání námitek včetně postupu k jeho vyplnění.

 

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a ministerstvo bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal. V tomto případě nebude vydáno písemné rozhodnutí ministerstva o vypořádání námitky.

 

Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu, tj. 11. 4. 2017.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

 

 

Přílohy : 

Přílohy