S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015

Vytvořeno: 3. 4. 2015 Poslední aktualizace: 3. 4. 2015

 

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2015 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj.: 

 • Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci
 • Předložená akreditace je určena pro fyzickou osobu, ale o dotaci žádá právnická osoba
 • Předložená akreditace je na jiný obor specializačního vzdělávání
 • Chybně označena obálka
 • Nedodržení termínu pro podání žádosti
 • Není předložen životopis školitele
 • Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti
 • Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
 • Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
 • Chybí podpis na formuláři Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
 • Ve finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta
 • Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávání
 • Chybí podpis osoby odpovědné za zpracování finančního plánu projektu na Prohlášení
 • Žádost není předložena ve stanoveném počtu výtisků
 • Na CD chybí formuláře a podpisy
 • Výpis z obchodního rejstříku (datum vydání požadovaného dokladu nesmí být starší tří měsíců)
 • Žádost je podaná na jiný obor

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem, a to včetně data, do kterého se žadatel může proti vyloučení odvolat a dále formulář pro podání námitek včetně postupu k jeho vyplnění.

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a ministerstvo bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal. V tomto případě nebude vydáno písemné rozhodnutí ministerstva o vypořádání námitky.

Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu, tj. 10. 4. 2015.

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

 

Přílohy