Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2010

Vytvořeno: 25. 3. 2010 Poslední aktualizace: 25. 3. 2010

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2010


V souladu s ustanovením § 21a odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb. a v  souladu s ustanovením § 60a odst. 7 zákona č. 96/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí, které byly vyloučení pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj.:  • tři vyhotovení Žádosti včetně příloh + CD s kompletní žádostí (včetně elektronické kopie čestných prohlášení (viz. příloha č. 4a, 4b), dokladu o vzniku subjektu, rozhodnutí o akreditaci)

  • vyplnění veškerých povinných údajů

  • čestné prohlášení o bezdlužnosti

  • čestné prohlášení o zajištění části specializačního vzdělávání u jiného akreditované zařízení

  • doklad o vzniku subjektu

  • kopie rozhodnutí o udělení akreditace

  • správné a úplné označení obálky se Žádostí

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí (projekt č. 1 a 2), které nevyhověly některým formálním náležitostem, a to včetně data, do kterého se žadatel může proti vyloučení odvolat a dále formulář pro podání námitek včetně postupu k jeho vyplnění.


Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a ministerstvo bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal. V tomto případě nebude vydáno písemné rozhodnutí ministerstva o vypořádání námitky.


Námitka musí být doručena na ministerstvo do data uvedeného v tabulce, tj. do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.

Přílohy