Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na Rezidenční místo pro rok 2023

Vytvořeno: 9. 6. 2023 Poslední aktualizace: 19. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, jako příslušný poskytovatel dotace, v souladu s ustanovením § 60a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

 

R O Z H O D N U T Í

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2023.

Příjemci: žadatelé o dotaci – viz příloha tohoto rozhodnutí
Částka celkem: 55 131 000 Kč.
Účelové určení finančních prostředků: podpora projektů specializačního vzdělávání v nelékařských oborech z dotačního programu Rezidenční místa.
Zahájení projektů: 2023.
Způsob vyplácení: bankovním převodem na účet příjemce dotace.

 

O d ů v o d n ě n í

Žadatelé v souladu s podmínkami vyhlášené Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2023 podali žádosti o poskytnutí dotace.
Na základě hodnocení podaných žádostí po formální i odborné stránce Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, jak je uvedeno ve výrokové části a příloze tohoto rozhodnutí.

 

P o u č e n í

Ve smyslu ustanovení § 14 q zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů není proti tomuto rozhodnutí přípustný rozklad.

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Ministr zdravotnictví

 

 


 

Seznam vyhlášených výběrových řízení je zveřejněn zde: Seznam vyhlášených výběrových řízení RMN 2023

Přílohy