Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018

Vytvořeno: 28. 6. 2018 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

R O Z H O D N U T Í

V souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán

rozhodlo o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2018.

Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na úspěšné žadatele uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 60a odst. 11 věty první zákona č. 96/2004 Sb., kteří žádali o dotaci na rezidenční místo pro nelékařské zdravotnické obory.

O d ů v o d n ě n í :

Do 15. 3. 2018 byly podány žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018, a to v souladu s Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 vydanou ministerstvem. Na základě odborného hodnocení žádostí účastníků řízení ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, přípustný rozklad.

 

Přílohy